สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

 
      

ระดับบัณฑิตศึกษา

 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   
 

ระดับปริญญาตรี

 
1.
หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
 
2.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป
 
3.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง)
 
4.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร (ต่อเนื่อง)
 
5.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด (ต่อเนื่อง)
 
6.
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว (ต่อเนื่อง)
 
7.
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 
8.
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 
9.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แชนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
 
10.
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แชนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ (ต่อเนื่อง)

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง  วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง
(Bachelor of Business Administration Program in Construction Management)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)

  อักษรย่อ

บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration (Construction Management)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A. (Construction Management)

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ช่างสำรวจ วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีพื้นความรู้เดิม ปวช. ก่อสร้าง และมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการชลประทาน จากโรงเรียนชลประทาน หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาช่างตรีกรมโยธาธิการ ช่างตรีจากโรงเรียนช่างรังวัดที่ดิน (กรมที่ดิน) ช่างตรีจากโรงเรียนช่างกลางคืน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอนุมัติทั้ง 3 แผนก ได้แก่ ช่างกล ช่างไฟฟ้า และช่างโยธา หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (มัณฑนศิลป์) เฉพาะสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน ปริญญาตรีช่างชลประทานบัณฑิต หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

 

       

 

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Business Administration Program in General Management)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

  อักษรย่อ

บธ. บ. (การจัดการทั่วไป)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration (General Management)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A. (General Management)

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
6. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารงานบุคคล และสาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกบริหารธุรกิจ หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเลขานุการ การตลาด การขาย การโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ)
  หมายเหตุ       ผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 4 จะได้รับการพิจารณาให้ศึกษาในโครงสร้างใดนั้นจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
     
       

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการจัดการทั่วไป
(Bachelor of Business Administration Program in General Management)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

  อักษรย่อ

บธ. บ. (การจัดการทั่วไป)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration (General Management)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A. (General Management)

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1.

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกบริหารธุรกิจ หรือสาขาต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 1 หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางศิลปศาสตร์ (ภาษาต่างประเทศ) หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจในสาขาวิชาการบัญชี การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเลขานุการ การตลาด การขาย การฑรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
     
       

 

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการเงินและการธนาคาร
(Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

  อักษรย่อ

บธ. บ. (การเงินและการธนาคาร)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A. (Finance and Banking)

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1.

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิขาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวิขาบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิขาบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
     
     

 

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการตลาด
(Bachelor of Business Administration Program in Marketing)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

  อักษรย่อ

บธ.บ. (การตลาด)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration (Marketing)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A. (Marketing)

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1.

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิขาการตลาด การขาย หรือปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์ หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิขาธุรกิจบริการ ธุรกิจการค้าต่างประเทศ หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิขาการจัดการ การบริหารงานบุคคล การเลขานุการ การโฆษณา สารสนเทศ ภาษาธุรกิจ หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริหารธุรกิจหรือพาณิชยศาสตร์
             
           

 

 

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
(Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

  อักษรย่อ

บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration (Tourism Management)

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.B.A. (Tourism Management)

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1.

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาหรือสาขาวิขาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรม หรือบริหารธุรกิจ หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิขาบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่ด้านการเงินและการธนาคาร การบัญชี ธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจบริการ ภาษาธุรกิจ หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว จากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
  หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาอื่นใดจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับวิทยาลัยชุมชน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี เลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจบริการและการประชาสัมพันธ์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้เข้าศึกษาโดยกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
       
   

 

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(Bachelor of Accountancy Program)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

บัญชีบัณฑิต

  อักษรย่อ

บช.บ.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accountancy

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.Acc.

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่ทางบริหารธุรกิจ และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ไม่ใช่างบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
  หมายเหตุ 1. ผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 4 จะได้รับการพิจารณาให้ศึกษาในโครงสร้างใดนั้นจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
      2. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ และช่างภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิลปหัตถกรรม ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา คือ
      1) ชุดวิชา 10121 อารยธรรมมนุษย์      2) ชุดวิขา 10131 สังคมมนุษย์      และ 3) ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา
         
       

 

ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(Bachelor of Accountancy Program)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

บัญชีบัณฑิต

  อักษรย่อ

บช.บ.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accountancy

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.Acc.

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1.

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
     
  หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่อไปนี้ ทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้เข้าศึกษาโดยกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
      ก. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่การบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
      ข. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจที่ไม่ใช่การบัญชี และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง
         
       

 

 

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
(Bachelor of Public Administration Program)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  อักษรย่อ

รป.บ.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Administration

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.P.A.

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  4. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
  5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
  6. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในประเภทวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่างประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า หรือ
  7. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบ หรือสูงกว่าในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  8. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ หรือ
  9. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     
  หมายเหตุ     ผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 4 จะได้รับการพิจารณาให้ศึกษาในโครงสร้างใดนั้นจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
       

 

ระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
(Bachelor of Public Administration Program)
  ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

  อักษรย่อ

รป.บ.

  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Public Administration

  อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B.P.A.

   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 

1.

สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าต่างประเทศ การจัดการงานบุคคล ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ และธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
     
       
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 104635 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2982 9700

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.