สัญลักษณ์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์เรียงกัน ภายใต้พระมหามงกุฏ นำมาประกอบกับส่วนยอดของเจดีย์
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

 

 สีประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกำหนดให้ สีเขียว และ สีทอง
เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย สีเขียว เป็นสีประจำวันพุธ
ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สีทอง เป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล

 

 

 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ต้นปาริชาตหรือต้นทองหลางลาย
เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีใบเป็นสีเขียว
และเส้นใบเป็นสีทอง ตรงกับสีเขียวทองซึ่งเป็นสีประจำ
มหาวิทยาลัย

 

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับทุกคน เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนก ารสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับของประเทศ
3. พัฒนาชุมชน องค์กร และสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาไทย
5. อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล
ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน


เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนา มสธ. ให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิด ทางไกลชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้และ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ
  3. เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาสู่ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University.