ข่าวประชาสัมพันธ์
       

       

- ตรวจสอบกำหนดการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ / อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา

- เสนอบทความออนไลน์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านระบบวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Journal)

- รายงานผลการศึกษา/ฝึกอบรม ของผู้ได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

- ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการเรียนการสอน


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย สำนักวิชาการ และคณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537