โพสเมื่อ 13 Feb. 2018 by Admin  |  Filed under .. .. ..

แบบสอบถามความพึงพอใจฯ
      ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ท่านใดที่ได้รับแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ ผุ้ใช้บัญฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2559 ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือกรุณาตอบกลับภายในเดือน มีนาคม 2561 ขอบคุณคะ

โพสเมื่อ 8 May 2018 by Admin  |  Filed under .. .. ..

เปิด 35 สถาบัน 35 หลักสูตร "ผลิตครู"
      ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561      มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร...

Read more »

 

โพสเมื่อ 22 Feb. 2018 by Admin  |  Filed under .. .. ..

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
      เนื่องด้วยวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายฯ กำหนดให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

Read more »

 

ผลงานทางวิชาการของฝ่ายฯ


โพสเมื่อ14 Mar. 2018 by Admin  |  Filed under works .. ..

ผลงานทางวิชาการของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
1. คู่มือการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เผยแพร่เมื่อ ปี พ.ศ. 2559 โดยนางสาวณัฏฐณิชชา เพชรบัวศักดิ์ เป็นผู้จัดทำ
2.การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยนางสาวรัชนี พลแสน เป็นผู้วิจัย
3.คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2555
เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยนางสาวรัชนี พลแสน เป็นผู้วิจัย

Read more »

ผลสำรวจคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โพสเมื่อ12 Feb. 2018 by Admin  |  Filed under .. .. ..

ผลสำรวจคุณลักษณะบัณฑิต มสธ.ในปีต่างๆ
1. ผลสำรวจปีการศึกษา 2558
2.
ผลสำรวจปีการศึกษา 2557
3.
ผลสำรวจปีการศึกษา 2556

Image Gallery

Contact

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 2
Tel. 02 504 7525-29 , 02 504 7538
Fax .02 503 3563
..
, ..

Contact

ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120