•    ตรวจสอบกำหนดการ อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 และสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2560

  •      ขอความร่วมมือทำแบบวัดคุณลักษณะนักศึกษาให้เรียบร้อย ก่อนมาเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  

  •    ตรวจสอบกำหนดการ อบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

  •    ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอน

  • หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าหลักมสธ.


    << เฉพาะเจ้าหน้าที่ >>