หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.

 

ยินดีต้อนรับ
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ. 7.3, สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 15)

  เกณฑ์มาตรฐาน
ปิดเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดl | เปิดเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
  1. มี การทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยรับทราบ
การประเมินตนเอง
หลักฐานอ้างอิง
สำนักวิชาการมีการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้จัดทำแผนการจัดการ
ความรู้ของสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2552 ที่มีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตรการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

สว.7.3-1(1)
คำสั่งสำนักวิชาการที่ 556/2552 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2552
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ
สว.7.3-1(2) คำสั่งสำนักวิชาการที่ 1004/2551ลงวันที่ 23 กรกฎาคม
  พ.ศ.2551 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการจัดการ
  ความรู้ของสำนักวิชาการ
สว.7.3-1(3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักวิชาการ
  ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 5 มีนาคม 2552 วาระที่ 4.1
  เรื่องการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552
สว.7.3-1(4)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ
  ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 2 เมษายน 2552 วาระที่ 4.2
  (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552
สว. 7.3-1(5)
แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

สำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2552

สว. 7.3-1(6)
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ
  ครั้งที่ 4/2552 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2552 วาระที่ 4.1
  เรื่องทบทวนแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ
  ประจำปีงบประมาณ 2552
สว. 7.3-1(7)
บันทึกที่ ศธ 0522.05(01)/1126 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2552
  เรื่องขอปรับแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ
  ประจำปีงบประมาณ 2552
  2. มี การดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสําเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
การประเมินตนเอง
หลักฐานอ้างอิง
1.

มี การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการความรู้

  เพื่อเผยแพร่ทาง Web KM ของ สำนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  บนระบบ Intranet
2.

มีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการความรู้

  เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารทาง Web KM สำนักวิชาการ
  โดยคณะอนุกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการความรู้
  ของสำนักวิชาการ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.
มีการปรับกระบวนงานด้านการสนับสนุนงานบริการวิชาการ เพื่อลดขั้นตอน
  การทำงาน ลดกระดาษ และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา ผู้บริหารสำหรับ
  การบริหารจัดการตามภารกิจ คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3 .1
มีการปรับกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก
 

ให้นักศึกษาในการตรวจสอบคุณสมบัติและการตอบรับการเข้ารับ

  การอบรมประสบการณ์วิชาชีพบนระบบ Internet
3.2 มีการจัดทำฐานข้อมูลมติสภาวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้
  ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร สืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและ
  เป็นแหล่งอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ได้แก่ คำสั่งมติสภาวิชาการ
 

โดยนำข้อมูล ดังกล่าวขึ้นระบบ Intranet

3.3 มีการจัดทำ Template แบบฟอร์มการขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี
  และแบบฟอร์มการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ขึ้นบนระบบ Intranet
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณาจารย์และบุคลากร

3.4 มีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านหลักสูตรที่เผยแพร่
  ทาง Web page ของ มหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันทั้งบนระบบ Intranet
 

และ Internet

สว.7.3-2(1)
http://www.stou.ac.th ->สำนัก/หน่วยงาน -> สำนักวิชาการ ->
  กิจกรรมการจัดการความรู้
สว.7.3-2(2)

อ้างถึงเอกสาร สว.7.3-2(1 )

สว.7.3-2(3)
http://www.stou.ac.th -> ปริญญาตรี -> ตรวจสอบข้อมูล
  นักศึกษา -> ตรวจสอบกำหนดการอบรมเข้มชุดวิชา
  ประสบการณ์วิชาชีพ
สว.7.3-2(4)
http://eservice.stou.ac.th -> สารสนเทศหน่วยงาน ->
  ฝ่ายตำรา -> งานฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ ->
  ระบบฐานข้อมูลการประชุม
สว.7.3-2(5)
http://eservice.stou.ac.th ->สารสนเทศหน่วยงาน ->
  ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ -> แบบฟอร์ม กองทุน มสธ.12 ปี ->
  แบบฟอร์มการขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
สว.7.3-2(6)
http://eservice.stou.ac.th -> สารสนเทศ หน่วยงาน ->
  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน -> สารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตร
  และการสอน
สว.7.3-2(7)
http://stou.ac.th ->สำนัก/หน่วยงาน -> สำนักวิชาการ ->
 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน -> เกี่ยวกับหลักสูตร

  3. มี การดําเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสําเร็จตาม เป้าหมาย ร้อยละ 100
การประเมินตนเอง
หลักฐานอ้างอิง
1
มี การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ ครั้งที่ 4/2552
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เพื่อพิจารณาและทบทวนการดำเนินงาน
  ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2552
  ตามวงจร PDCA ซึ่งมีมติเห็นชอบให้ปรับลดกิจกรรมในแผนฯ ให้สอดคล้อง
 

กับภารกิจและสภาพการณ์ปัจจุบันของสำนักวิชาการ

2.
ศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัย
  อุบลราชธานี วันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2552
3.
จัดฝึกอบรมการจัดทำสมุดพก KPI เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552
 

ณ ห้องประชุม 1607 อาคารส่วนต่อเติมชั้น 6 วิทยากรบรรยาย

  รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
สว.7.3-3(1)
อ้างถึงเอกสาร สว. 7.3-1(6)
สว.7.3-3(2)
อ้างถึงเอกสาร สว. 7.3-1(7)
สว.7.3-3(3)
รายงานผลการศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนและการบริการ
  วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
  (วันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2552)
สว.7.3-3(4)
ลายมือชื่อผู้ศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนและการบริการวิชาการ
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  (วันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2552)
สว.7.3-3(5)
สรุปการประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ( KM )
  สำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2552 กิจกรรมการศึกษา
  ดูงาน ด้านการสนับสนุนและการบริการวิชาการ ณ
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2552
สว.7.3-3(6)

รายงานผลการจัดฝึกอบรมการจัดทำสมุดพก KPI วันที่ 17

  สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารส่วนต่อเติม ชั้น 6
  วิทยากรบรรยาย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
สว.7.3-3(7)
ลายมือชื่อผู้เข้าฝึกอบรมการจัดทำสมุดพก KPI
สว.7.3-3(8)
สรุปการประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ( KM )
ประจำปีงบประมาณ 2552 กิจกรรมการฝึกอบรม
  การจัดทำสมุดพก KPI วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552
  ณ ห้องประชุม 1607 ชั้น 6 ส่วนต่อเติม อาคารวิชาการ 2
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้
การประเมินตนเอง
หลักฐานอ้างอิง
1.
มี การติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้
โดยรายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
2.

มี การประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักวิชาการประจำปี

งบประมาณ 2552 กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนและ
การบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน –
2 พฤษภาคม 2552
3.
มี การประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สำนักวิชาการประจำปี
งบประมาณ 2552 กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำสมุดพก KPI
วันที่ 7 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุม 1607 ชั้น 6 ส่วนต่อเติม
  อาคารวิชาการ 2
สว.7.3-4(1)
รายงานผลการดำเนินงานจัดการจัดการความรู้
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน
สว.7.3-4(2)
รายงานผลการดำเนินงานจัดการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน
สว.7.3-4(3)
รายงานผลการดำเนินงานจัดการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน
สว.7.3-4(4)
อ้างถึงเอกสาร สว.7.3-3(5)
สว.7.3-4(5)

อ้างถึงเอกสาร สว.7.3-3(8)

5. มี การนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้
การประเมินตนเอง
หลักฐานอ้างอิง
มี สำนักวิชาการนำผลการประเมินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ
หน่วยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) และกิจกรรมแบ่งปันความรู้เรื่อง
“การจัดทำสมุดพก KPI ” มาเป็นข้อมูลการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
ของสำนักวิชาการโดยกำหนดเป็นกิจกรรมในแผนการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ 2553 (แผนพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการ)
และกิจกรรมในแผนปฏิบัติการการขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี
ประจำปีงบประมาณ 2553 (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนา
เรื่องการจัดทำสมุดพก KPI )
สว.7.3- 5 (2)
อ้างถึงเอกสาร สว.7.3-1(6)
สว.7.3- 5 (3)
(ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร สำนักวิชาการ
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2553-2557
สว.7.3- 5 (4)
แผนปฏิบัติการการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี
  ประจำปีงบประมาณ 2553
  คะแนนการประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
 
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
มีการดำเนินการ
ไม่ครบ 3 ข้อแรก
มีการดำเนินการ
3 ข้อแรก
มีการดำเนินการ
อย่างน้อย 4 ข้อแรก
  ผลการประเมิน
 
ปีงบประมาณ 2552
การบรรลุ
เป้าหมาย
คะแนนการประเมิน
อิงเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
ผลจากการประเมิน
ตนเอง
ผลจากการประเมิน
ของคณะผู้ประเมิน
ค่าเป้าหมาย
4 ข้อแรก
3
3
ผลการดำเนินงาน
ครบทุกข้อ
* การบรรลุเป้าหมาย
= บรรลุเป้าหมาย
= ไม่บรรลุเป้าหมาย