รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5/2560 คลิก
หลักสูตรนี้ รุ่นที่ 6 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมเนื่องจากกำลังปรับปรุงชุดฝึกอบรม


สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7720-21 โทรสาร 0 2503 3558
E-mail : oce_03@hotmail.com