วิทยากรและเจ้าหน้าที่
ศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7704
นายจักรี สวัสดิมงคล
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร 02 504 7418
นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทร 02 504 7418
นายหัสนัย ริยาพันธ์
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02 504 7721