รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน รุ่นที่ 5/2561 คลิก
ส่วนโครงการวิจัยที่ส่งมานั้นวิทยากรกำลังตรวจให้อยู่ครับแล้วจะส่งให้ทางไปรษณีย์อีกครั้ง

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 ม.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7720-21 โทรสาร 0 2503 3558
E-mail : oce_03@hotmail.com