หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำดับที่
หลักสูตรฝึกอบรม
รุ่นที่
วันที่อบรม
ค่าลงทะเบียน
รายละเอียด
มกราคม 2560
1
การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
57
14 ม.ค. 60
500
คลิก
2 การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS
1
17-18 ม.ค.60
3,500
คลิก
กุมภาพันธ์ 2560
1 การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 1 2-3 ก.พ. 60 3,500 คลิก
2
การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
58
18 ก.พ. 60
500
คลิก
3 การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 20-24 ก.พ. 60 6,300 คลิก
4 ครบเครื่องเรื่องพิธีกร 2 21-22 ก.พ. 60 3,500 คลิก
5 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 49 25-26 ก.พ. 60 3,500 คลิก
มีนาคม 2560
1 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 150 7-9 มี.ค. 60 4,500 คลิก
2
การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
59
11 มี.ค. 60
500
คลิก
3 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 60
25 มี.ค. 60
500
คลิก
4 การประเมินแผนงานและโครงการ
22
29-31 มี.ค. 60
4,000
คลิก
เมษายน 2560
1 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 151 24-26 เม.ย. 60 4,500 คลิก
2 การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 7 24-26 เม.ย. 60 3,500 คลิก
3 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus และ HLM 2 24-27 เม.ย. 60 5,300 คลิก
4 การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 2 27-28 เม.ย. 60 3,500 คลิก
5 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 61 29 เม.ย. 60 500 คลิก
พฤษภาคม 2560
1 การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R & D) 18 2-4 พ.ค. 60 4,500 คลิก
2 การสร้างเครื่องมือวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ 2 3-4 พ.ค. 60 3,500 คลิก
3 การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS 2 18-19 พ.ค. 60 3,500 คลิก
4 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 50 20-21 พ.ค. 60 3,500 คลิก
5 สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล 1 22-26 พ.ค. 60 5,800 คลิก
6 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 62 27 พ.ค. 60 500 คลิก
มิถุนายน 2560
1 การใช้โปรแกรม MS Excel อย่างมืออาชีพ 2 7-9 มิ.ย. 60 4,500 คลิก
2 การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36 12-16 มิ.ย. 60 6,300 คลิก
3 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 63 24 มิ.ย. 60 500 คลิก
4 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม (เต็ม) 152 26-28 มิ.ย. 60 4,500 คลิก
กรกฎาคม 2559
1 การประเมินแผนงานและโครงการ 23 17-19 ก.ค. 60 4,000 คลิก
2 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 51 22-23 ก.ค. 60 3,500 คลิก
3 การเขียนผลงานวิชาการและบทความ 41 24-26 ก.ค. 60 4,000 คลิก
4 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 64 29 ก.ค. 60 500 คลิก
สิงหาคม 2560
1 ครบเครื่องเรื่องพิธีกร 3 1-2 ส.ค. 60 3,500 คลิก
2 วิทยากรมืออาชีพ 7 1-3 ส.ค. 60 4,500 คลิก
3 เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม 1 17-18 ส.ค. 60 3,500 คลิก
4 การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เต็ม) 37 21-25 ส.ค. 60 6,300 คลิก
5 สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล 2 21-25 ส.ค. 60 5,800 คลิก
6 การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS 3 24-25 ส.ค. 60 3,500 คลิก
7 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 65 26 ส.ค. 60 500 คลิก
8 การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 3 28-29 ส.ค. 60 3,500 คลิก
9 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม (เต็ม) 153 28-30 ส.ค. 60 4,500 คลิก
กันยายน 2560
1 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus และ HLM (เต็ม) 3 18-21 ก.ย. 60 5,300 คลิก
2 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 66 16 ก.ย. 60 500 คลิก
3 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 52 23-24 ก.ย. 60 3,500 คลิก
ตุลาคม 2560
1 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 154 16-18 ต.ค. 60 4,500 คลิก
2 การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 19 17-19 ต.ค. 60 4,500 คลิก
พฤศจิกายน 2560
1 การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 4 15-16 พ.ย. 60 3,500 คลิก
2 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (จ่ายเงินภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 ลดเหลือ 4,000 บาท) 1 13-14 พ.ย. 60 4,500 คลิก
3 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 67 18 พ.ย. 60 500 คลิก
4 การบริหารจัดการ Social Network และ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ 1 23-24 พ.ย. 60 3,500 คลิก
5 การเขียนผลงานวิชาการและบทความ 42 27-29 พ.ย. 60 4,000 คลิก
ธันวาคม 2560
1 การใช้โปรแกรม MS Excel อย่างมืออาชีพ 3 13-15 ธ.ค. 60 4,500 คลิก
2 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 155 13-15 ธ.ค. 60 4,500 คลิก
3
การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 68 23 ธ.ค. 60 500 คลิก

ติดต่อได้ที่ : โทรศัพท์ 02 504 7716-18, 20-21, 25-26 โทรสาร 02 503 3558

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
สำหรับผู้เดินทางจากต่างจังหวัด กรณีที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม
ท่านสามารถรับค่าลงทะเบียนคืนได้ ทั้งนี้จะไม่รวมถึงค่าเดินทาง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาติดต่อ
สำนักการศึกษาต่อเนื่องล่วงหน้า ก่อนสำรองตั๋วเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Up