หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำดับที่
หลักสูตรฝึกอบรม
รุ่นที่
วันที่อบรม
ค่าลงทะเบียน
รายละเอียด
มกราคม 2561
1 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
69
27 ม.ค. 61
500
คลิก
กุมภาพันธ์ 2561
1 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 70 17 ก.พ. 61 500 คลิก
2 การบริหารและควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง (Construction Cost Control and Management) 1 17-18 ก.พ. 61 3,500 คลิก
3 การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38 19-23 ก.พ. 61 6,300 คลิก
4 การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 4 21-22 ก.พ. 61 3,500 คลิก
5 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 53 24-25 ก.พ. 61 3,500 คลิก
6 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 156 26-28 ก.พ. 61 4,500 คลิก
มีนาคม 2561
1 การเขียนผลงานวิชาการและบทความ 43 14-16 มี.ค. 61 4,000 คลิก
2 การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่างมืออาชีพ 1 19-20 มี.ค. 61 3,500 คลิก
3 การประเมินแผนงานและโครงการ 24 21-23 มี.ค. 61 4,000 คลิก
4 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 71 24 มี.ค. 61 500 คลิก
5 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ (ชำระค่าลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 12 มี.ค. 61 เหลือ 4,000 บาท) 2 26-27 มี.ค. 61 4,500 คลิก
6 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในชุมชน 1 28-29 มี.ค. 61 3,500 คลิก
เมษายน 2561
1 การสร้างพลังใจ ใส่พลังความสุขในงานบริการ 1 5 เม.ย. 61 1,500 คลิก
2 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus และ HLM 4 23-26 เม.ย. 61 5,300 คลิก
3 การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 5 25-26 เม.ย. 61 3,500 คลิก
4 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 157 25-27 เม.ย. 61 4,500 คลิก
5 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 72 28 เม.ย. 61 500 คลิก
พฤษภาคม 2561
1 การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 20 7-9 พ.ค. 61 4,500 คลิก
2 เทคนิคการวางแผนการทำงานอย่างมืออาชีพ 1 16-18 พ.ค. 61 4,500 คลิก
3 การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS 4 17-18 พ.ค. 61 3,500 คลิก
4 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (เต็ม) 54 19-20 พ.ค. 61 3,500 คลิก
5 การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 1 21-22 พ.ค. 61 3,500 คลิก
6 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 73 26 พ.ค. 61 500 คลิก
7 ศิลปะการสร้างเครือข่ายลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีเลิศ 1 28 พ.ค. 61 1,500 คลิก
8 Advance Microsoft Word 2016 1 30-31 พ.ค. 61 3,500 คลิก
มิถุนายน 2561
1 การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เต็ม) 39 4-8 มิ.ย. 61 6,300 คลิก
2 การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ 1 6-8 มิ.ย. 61 4,500 คลิก
3 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในชุมชน 2 11-12 มิ.ย. 61 3,500 คลิก
4 ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก 1 14-15 มิ.ย. 61 3,500 คลิก
5 การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่างมืออาชีพ 2 14-15 มิ.ย. 61 3,500 คลิก
6 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 74 23 มิ.ย. 61 500 คลิก
7 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 158 27-29 มิ.ย. 61 4,500 คลิก
กรกฎาคม 2561
1 มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงานเป็นทีม 1 12-13 ก.ค. 61 3,500 คลิก
2 เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 1 16-17 ก.ค. 61 3,500 คลิก
3 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 55 21-22 ก.ค. 61 3,500 คลิก
4 การประเมินแผนงานและโครงการ 25 23-25 ก.ค. 61 4,000 คลิก
5 การเขียนข่าว PR ยุคดิจิตอล 1 25-26 ก.ค. 61 3,500 คลิก
6 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 75 28 ก.ค. 61 500 คลิก
สิงหาคม 2561
1 วิทยากรมืออาชีพ 8 1-3 ส.ค. 61 4,500 คลิก
2 การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ 2 2-3 ส.ค. 61 3,500 คลิก
3 ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 1 6-7 ส.ค. 61 3,500 คลิก
4 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ 1 9-10 ส.ค. 61 3,500 คลิก
5 การเขียนผลงานวิชาการและบทความ 44 14-16 ส.ค. 61 4,000 คลิก
6 Advance Microsoft Word 2016 3 16-17 ส.ค. 61 3,500 คลิก
7 การจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS 5 16-17 ส.ค. 61 3,500 คลิก
8 การสร้างและนำเสนอสื่อด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2 20-22 ส.ค. 61 4,300 คลิก
9 สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล 3 20-24 ส.ค. 61 5,800 คลิก
10 ครบเครื่องเรื่องพิธีกร 4 21-22 ส.ค. 61 3,500 คลิก
11 การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1 23-24 ส.ค. 61 3,500 คลิก
12 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 76 25 ส.ค. 61 500 คลิก
13 เทคนิคการใช้ Google Application 1 27-28 ส.ค. 61 3,500 คลิก
14 การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 27-31 ส.ค. 61 6,300 คลิก
15 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 159 29-31 ส.ค. 61 4,500 คลิก
กันยายน 2561
1 การสร้างภาพ Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint 2 5-6 ก.ย. 61 3,500 คลิก
2 ศิลปะการเป็นผู้นำทีมด้วยความคิดเชิงบวก 2 5-6 ก.ย. 61 3,500 คลิก
3 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 77 15 ก.ย. 61 500 คลิก
4 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus และ HLM 5 17-20 ก.ย. 61 5,300 คลิก
5 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 56 22-23 ก.ย. 61 3,500 คลิก
ตุลาคม 2561
1 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 160 17-19 ต.ค. 61 4,500 คลิก
2 การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 21 24-26 ต.ค. 61 4,500 คลิก
3 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 78 27 ต.ค. 61 500 คลิก
พฤศจิกายน 2561
1 การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 41 12-16 พ.ย. 61 6,300 คลิก
2 การเขียนผลงานวิชาการและบทความ 45 14-16 พ.ย. 61 4,000 คลิก
3 การบริหารจัดการ Social Network และ Social Media อย่างมีประสิทธิภาพ 2 21-22 พ.ย. 61 3,500 คลิก
4 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 79 24 พ.ย. 61 500 คลิก
ธันวาคม 2561
1 การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม 161 12-14 ธ.ค. 61 4,500 คลิก
2
การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 80 22 ธ.ค. 61 500 คลิก

ติดต่อได้ที่ : โทรศัพท์ 02 504 7715-18, 20-21, 25-26 โทรสาร 02 503 3558

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
สำหรับผู้เดินทางจากต่างจังหวัด กรณีที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม
ท่านสามารถรับค่าลงทะเบียนคืนได้ ทั้งนี้จะไม่รวมถึงค่าเดินทาง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาติดต่อ
สำนักการศึกษาต่อเนื่องล่วงหน้า ก่อนสำรองตั๋วเดินทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Up