+ Larger Font | - Smaller Font

คุณอยู่ที่ : หน้าแรก ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกพื้นที่รวมทั้งผู้ที่บกพร่องทางร่างกายให้สามารถได้รับความรู้และการบริการการศึกษา ถึงถิ่นที่อยู่ ด้วยสื่อการศึกษา และเทคโนโลยีต่างๆมหาวิทยาลัยตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาที่ผู้พิการควรจะได้รับโดยในการจัดบริการการศึกษาลักษณะต่างๆ ก็ได้จัด บริการเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาพิการด้วยตัวอย่างเช่นการอำนวยความสะดวกใน การเข้ารับการอบรมและการสอบโดยได้จัดให้มีทางลาดและ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการในอาคารที่ใช้ฝึกอบรมจัดให้มีห้องสอบพิเศษในชั้น ล่างของอาคารในสนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับนักศึกษาพิการที่มี ความพิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดทำเทปข้อสอบเสียง และการขยายข้อสอบสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการมองเห็นเป็นต้น

      ข่าวประชาสัมพันธ์

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง news_pic

นักศึกษาพิการสามารถตรวจสอบการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 news_pic

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สามารถขอรับเงินเงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท์ 0-2504-7821-3 โทรสาร 0-2503-3963

e-mail : ds.esoffice@stou.ac.th

Update 5 มกราคม 2561

Surachet Benjaratpong


      ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง