+ Larger Font | - Smaller Font

    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

    1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ

    2. ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือระดับ

ปริญญาตรี  เป็นปริญญาใบแรก เท่านั้น

    3. การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา เป็นความสมัครใจ ของนักศึกษาพิการ

ในการขอรับสิทธิเพราะนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับ

อุดมศึกษาไม่ใช่สนับสนุนให้คนพิการ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด รัฐบาลกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่ให้อุดหนุนไม่เกินขอบเขต

ที่กำหนดไว้ และนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามกำหนด

     ดังนั้น ในการสมัครเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อน และยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทุกภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด

นักศึกษาพิการสามารถติดตามข่าวสารได้จาก เว็บไซต์ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มสธ.

รายงานการประชุมคณะทำงานบริหารการอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2553