หลักสูตรปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา

       การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา ดำเนินการโดยฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษา มสธ. มีที่ปรึกษาและมีความมั่นใจในการศึกษาด้วยตนเอง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

        นักศึกษาสามารถรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ และติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาด้วยตนเองในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ตามนัดหมายเป็นรายกรณี  

      สำหรับผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักแนะแนวการศึกษาโดยตรง สามารถติดต่อได้ดังนี้

โทรศัพท์   

-  ec.esoffice@stou.ac.th

กระดานสนทนา

ข่าวสารเดือนตุลาคม 2559

ข่าวด่วน

1. นักศึกษาที่ได้รับเอกสารการสอนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับกิจกรรมประจำชุดวิชาสามารถ   

    ตรวจสอบชุดวิชาที่มีกิจกรรมประจำชุดวิชาและดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา

2. ตรวจสอบผลการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2558

3. ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 1/2559

    ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ภาคการศึกษาที่ 1/2559

    ดาวน์โหลดเอกสารโสตทัศน์

4. วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 วันที่ 16 ตุลาคม 2559

5. กำหนดวันอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

6. ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน

7. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

8. Download   Media on Demand    STOU E-Learning

 ข่าวทั่วไป

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ