หลักสูตรปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา

       การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา ดำเนินการโดยฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษา มสธ. มีที่ปรึกษาและมีความมั่นใจในการศึกษาด้วยตนเอง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

        นักศึกษาสามารถรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ และติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาด้วยตนเองในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ตามนัดหมายเป็นรายกรณี  

      สำหรับผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักแนะแนวการศึกษาโดยตรง สามารถติดต่อได้ดังนี้

โทรศัพท์   

-  ec.esoffice@stou.ac.th

กระดานสนทนา

ข่าวสารเดือนสิงหาคม 2560

ข่าวด่วน

1. ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

    วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 1 สิงหาคม 2560

    - คู่มือการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

    - ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ

    นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559

    ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท

     หรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล โทร.02-504-7231

2. - ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 1/2560

    - ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ภาคการศึกษาที่ 2/2560

    - ดาวน์โหลดเอกสารโสตทัศน์

3. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 100 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

4. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 ข่าวทั่วไป

1. ดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา

    - ภาคการศึกษาที่ 1/2560

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ