หลักสูตรปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา

       การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา ดำเนินการโดยฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษา มสธ. มีที่ปรึกษาและมีความมั่นใจในการศึกษาด้วยตนเอง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

        นักศึกษาสามารถรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ และติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาด้วยตนเองในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ตามนัดหมายเป็นรายกรณี  

      สำหรับผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักแนะแนวการศึกษาโดยตรง สามารถติดต่อได้ดังนี้

โทรศัพท์   

-  ec.esoffice@stou.ac.th

กระดานสนทนา

ข่าวสารเดือนมิถุนายน 2559

ข่าวด่วน

1. - ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 2/2558

    - ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ภาคการศึกษาที่ 2/2558

    - ตารางฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

    - ดาวน์โหลดเอกสารโสตทัศน์

2. ประกาศผลสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2558  

3. กำหนดการสอบ Walk-in Exam

4. กำหนดวันอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

5. ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ /2558  วันที่ 1  มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

    - ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบภาคพิเศษ 2558

    - คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558

6. นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558

          ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา โดยชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

     - นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา ก่อน ปีการศึกษา 2556 = 300 บาท
     - นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 = 500 บาท
       หรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล โทร.02-504-7231

7. ชุดวิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2558  

    *นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงต้อง

    สั่งซื้อวัสดุการศึกษาด้วย

8. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 95 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

9. ตรวจสอบผลการเรียนตลอดหลักสูตร สมัครเข้าระบบเพื่อทำการใช้งาน

10. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

11. Download   Media on Demand    STOU E-Learning

 ข่าวทั่วไป

1. Download กิจกรรมประจำชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2559

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ