หลักสูตรปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา

       การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา ดำเนินการโดยฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษา มสธ. มีที่ปรึกษาและมีความมั่นใจในการศึกษาด้วยตนเอง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

        นักศึกษาสามารถรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ และติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาด้วยตนเองในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ตามนัดหมายเป็นรายกรณี  

      สำหรับผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักแนะแนวการศึกษาโดยตรง สามารถติดต่อได้ดังนี้

โทรศัพท์   

-  ec.esoffice@stou.ac.th

กระดานสนทนา

ข่าวสารเดือนเมษายน 2559

ข่าวด่วน

1. กำหนดวันประกาศผลการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 1/2558

    - ตรวจสอบผลการเรียน

2. วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา วันที่ 16 เมษายน 2559

3. นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558

          ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา โดยชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

     - นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา ก่อน ปีการศึกษา 2556 = 300 บาท
     - นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต ่ปีการศึกษา 2556 = 500 บาท
       หรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล โทร.02-504-7231

4. โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 94 ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

5. ตรวจสอบผลการเรียนตลอดหลักสูตร สมัครเข้าระบบเพื่อทำการใช้งาน

6. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

7. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

8. Download   Media on Demand    STOU E-Learning

 ข่าวทั่วไป

1. Download กิจกรรมประจำชุดวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2558

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ