หลักสูตรปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา

       การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา ดำเนินการโดยฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษา มสธ. มีที่ปรึกษาและมีความมั่นใจในการศึกษาด้วยตนเอง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

        นักศึกษาสามารถรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ และติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาด้วยตนเองในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ตามนัดหมายเป็นรายกรณี  

      สำหรับผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักแนะแนวการศึกษาโดยตรง สามารถติดต่อได้ดังนี้

โทรศัพท์   

-  ec.esoffice@stou.ac.th

กระดานสนทนา

ข่าวสารเดือนมิถุนายน 2560

ข่าวด่วน

1. - ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 2/2559

    - ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ภาคการศึกษาที่ 2/2559

    - ตารางฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

    - ดาวน์โหลดเอกสารโสตทัศน์

2. ประกาศผลสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2559  

3. กำหนดการสอบ Walk-in Exam

4. กำหนดวันอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

5. นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559   

    ให้ยื่นคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท  

    หรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล โทร.02-504-7231-7

6. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 99 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

7. ตรวจสอบผลการเรียนตลอดหลักสูตร สมัครเข้าระบบเพื่อทำการใช้งาน

8. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

9. Download   Media on Demand    STOU E-Learning

 ข่าวทั่วไป

1. ดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดวิชาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ