หลักสูตรปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา

       การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา ดำเนินการโดยฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษา มสธ. มีที่ปรึกษาและมีความมั่นใจในการศึกษาด้วยตนเอง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

        นักศึกษาสามารถรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ และติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาด้วยตนเองในช่วงเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ตามนัดหมายเป็นรายกรณี  

      สำหรับผู้ที่ประสงค์จะติดต่อกับนักแนะแนวการศึกษาโดยตรง สามารถติดต่อได้ดังนี้

โทรศัพท์   

-  ec.esoffice@stou.ac.th

กระดานสนทนา

ข่าวสารเดือนธันวาคม 2559

ข่าวด่วน

1. นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2559   

    ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท  

    หรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล โทร.02-504-7231

2. ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 1/2559

    ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ภาคการศึกษาที่ 1/2559

    ดาวน์โหลดเอกสารโสตทัศน์

3. วันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาพิเศษ 

4. ตรวจสอบผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2/2558 และภาคการศึกษาพิเศษ

5. กำหนดวันอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

6. เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 97 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

7. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

8. Download   Media on Demand    STOU E-Learning

 ข่าวทั่วไป

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ