หลักสูตรปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา

โทรศัพท์   

-  ec.esoffice@stou.ac.th

กระดานสนทนา

ข่าวสารเดือนมกราคม 2561

ข่าวด่วน

1.  นักศึกษาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560

    ให้ยื่นคำร้องให้ยื่นคำร้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา

     หรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล โทร.02-504-7231

2.  ตรวจสอบการรับกิจกรรมประจำชุดวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2560

3. - ตารางสอนเสริม ภาคการศึกษาที่ 1/2560

    - ตารางสอนเสริมผ่าน Internet ภาคการศึกษาที่ 1/2560

    - ดาวน์โหลดเอกสารโสตทัศน์

4.  การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-Exam)

5.  เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 101 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560

6.  STOU E-Learning

7.  ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 ข่าวทั่วไป

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ