Main Menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
  บริการแนะแนวการศึกษา และการจัดนิทรรศการ งาน The Best of Nonthaburi 2010 ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2553
     การเข้าร่วมงาน The Best of Nonthaburi 2010 ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2553 ซึ่งได้รับเชิญจากศาลาจังหวัดนนทบุรี ให้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจ และนักศึกษา มสธ. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้มีการจัดนิทรรศการและการแนะแนวระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจังหวัดให้ความสนใจสอบถามระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และปรึกษาในเรื่องการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน คือ (1) นางสาว ดวงฤดี โพธิ์สุ่น นักวิชาการศึกษา 6 ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14-20 สิงหาคม 2553 (2)นางสาวมยุรีย์ บ้านใหม่ บรรณารักษ์ 6 และ (3) นายเจษฎา บุญฤทธิ์เรืองเดช พนักงานขับรถ ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 14 สิงหาคม 2553 ในการให้บริการการศึกษา แนะแนวการศึกษา และการจัดนิทรรศการได้นำเอกสารแผ่นพับสาขาวิชาระดับปริญญาตรี แผ่นพับโครงการสัมฤทธิ์บัตร แผ่นพับระดับปริญญาโท แผ่นพับระดับปริญญาเอก แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สมุดบันทึก แจกแก่ผู้เข้าชมงาน The Best of Nonthaburi 2010 ทั้งนี้ ในวันเปิดงานวันที่ 14 สิงหาคม 2553 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์) เข้าร่วมในการเปิดงาน The Best of Nonthaburi 2010 ซึ่งให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ แขกผู้เกียรติจังหวัดนนทบุรี ที่เข้าชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ คือ สำนักบริการการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

  

   
   
   
   

สถิติการให้บริการการศึกษา บริการแนะแนวการศึกษา และการจัดนิทรรศการ งาน The Best of Nonthaburi 2010 ณ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2553

วัน / เดือน / ปี

ลงทะเบียน

คำร้องต่าง ๆ

แนะแนวหลักสูตร

ชมนิทรรศการ

ระเบียบการ ป.ตรี

ตรี

โท

สัมฤทธิ์บัตร

ป.เอก

14  ส.ค. 2553

-

1

11

2

7

6

23

2

15  ส.ค. 2553

-

-

2

5

1

3

35

-

16  ส.ค. 2553

-

1

4

4

1

2

38

-

17  ส.ค. 2553

-

-

5

1

4

1

22

1

18  ส.ค. 2553

-

-

4

3

5

4

17

-

19  ส.ค. 2553

-

-

6

6

3

1

28

1

20  ส.ค. 2553

2

1

16

4

15

1

34

1

รวม

2

3

48

25

36

18

197

5

 
นายสิทธิโชค แก้วมโนรมย์ update : 30/08/2553