Main menu
  สถิติเว็บ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2552 :
click for free hit counter
   สอนเสริมแบบเข้ม

ตารางรายชื่อที่จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2557 

 ภาคเรียนที่ 2/2556 

ภาคเรียนที่ 1/2556

1.ความหมาย
กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน หมายถึงกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้รับการเสริมหรือเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา
ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนอก เหนือจากการศึกษาจากสื่อเอกสารการสอน หรือสื่ออื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปเนื้อหาสาระของขุดวิชาในบางหน่วย หรือในบางประเด็นที่ยากหรือสลับ ซับซ้อน ซึ่งนักศึกษาอาจไม่เข้าใจได้จากการอ่านเอกสารการสอน หรือการศึกษา ด้วยตนเองมาแล้ว
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาสาระของชุดวิชาที่มีการจัด กิจกรรม จากอาจารย์หรือวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเปิดโอกาสให้มีการร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานหรือกิจกรรม(การบ้าน)ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทดลองหรือประดิษฐ์คิดค้น

3.รูปแบบของกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยได้กำหนดรูปแบบของจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน เป็นดังนี้
1. การบรรยายสรุป อาจารย์ผู้สอนจะสรุปเนื้อหาในบางหน่วยหรือบางตอนที่มี เนื้อหายาก ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
2. การร่วมอภิปราย นักศึกษาจะต้องร่วมอภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีความสำคัญต่อการเรียนการสอน
3. การนำเสนอผลงาน ในบางชุดวิชานักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานหรือกิจกรรม (การบ้าน) ที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายล่วงหน้า
4.การประเมินผลอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกคนโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำเสนอผลงาน หรือการบ้านและอื่นๆ

4.สถานที่จัดกิจกรรม
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้กำหนดสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพียง 4 แห่งเท่านั้น ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร (ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ : โรงเรียนสารวิทยา)
2. จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)
3. จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดขอนแก่น : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)
หมายเหตุ :สำหรับบางชุดวิชาที่มีนักศึกษาแสดงความจำนงน้อยอาจจะจัดให้มีขึ้นที่กรุงเทพฯเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นรายบุคคล

5.การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน(การสอนเสริมแบบเข้ม)
เมื่อนักศึกษาได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน นักศึกษาควรเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารการสอนในชุดวิชาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า เพื่อทำความ เข้าใจเนื้อหาในเชิงแนวคิด ทฤษฎี และจัดทำกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติต่าง ๆ (ถ้ามี)
2. ทำรายงานหรือกิจกรรมหรือการบ้านที่อาจารย์มอบหมาย และนำไปส่งในวันเข้าร่วมกิจกรรม
3. เตรียมเอกสารที่สำคัญ ได้แก่ บัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน สำเนาใบโอนเงิน 650.- บาท (เพื่อใช้สำหรับแสดงตนหรือเป็นหลักฐานในวันเข้าร่วมกิจกรรม)
4. เตรียมเอกสารการสอนหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม ของชุดวิชานั้น ๆ ติดตัวไปด้วย
5. เตรียมเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อย ไม่สวมรองเท้าแตะ
6. เตรียมยาประจำตัว (ถ้ามี) กรณีที่นักศึกษามีโรคประจำตัว โปรดเตรียมยา ไปให้พร้อม
7. เตรียมค่าใช้จ่าย นักศึกษาควรจัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพราะนักศึกษาจะต้องจัดหาที่พักและจัดหาอาหารเอง ตลอดเวลา 2 ครั้ง (4 วัน)
8. ศึกษาเส้นทางการเดินทางไปยังศูนย์บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยระบุให้นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรม

6.แนวปฏิบัติเมื่อเดินทางไปถึงศูนย์บริการการศึกษา (ควรไปถึงก่อนเวลา 8.30 น.)
เมื่อนักศึกษาเดินทางไปถึงศูนย์บริการการศึกษาที่เป็นสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบสถานที่ (ห้อง) ที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น ชื่ออาคาร หมายเลขห้อง และชั้น) โดยศูนย์บริการการศึกษาจะปิดประกาศไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการการศึกษา มสธ. หรือป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
2. ถ้าไม่สามารถตรวจสอบได้ตามข้อ 1 หรือไม่มีการปิดประกาศ ขอให้ติดต่อที่ ห้องธุรการ โรงเรียน หรือที่ทำการสำนักงานศูนย์บริการการศึกษา มสธ.
3. ไปที่ห้องจัดกิจกรรม (ห้องเรียน) และดำเนินการ ดังนี้
1) ตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่ปิดอยู่หน้าห้อง เมื่อพบรายชื่อของตนแล้วจึงเข้าไปนั่งประจำที่ในห้องนั้น ๆ
2) ปฏิบัติตนตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย (เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
หมายเหตุ: เนื่องจากจะต้องมีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม (มีการให้คะแนน)นักศึกษาจึงต้องเข้านั่งประจำห้องที่มีรายชื่อของนักศึกษา

7.การปฏิบัติตนระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ขอให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้
1. การแต่งกาย นักศึกษาควรแต่งกายให้สุภาพตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ไม่สวมรองเท้าแตะ ไม่ควรสวมกางเกงยีนส์ และเสื้อยืดคอกลม เป็นต้น
2. ให้เกียรติสถานที่ และอาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษา มสธ.
3. การตรงต่อเวลา นักศึกษาจะต้องตรงต่อเวลาตามที่อาจารย์นัดหมาย
4. การเจ็บป่วย (ถ้ามี) โปรดแจ้งอาจารย์ที่สอน หรืออาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
5. ร่วมอภิปราย หรือร่วมแสดงความคิดเห็นตามที่อาจารย์เปิดโอกาส
6. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
7.ปฏิบัติตามที่อาจารย์ผู้สอนให้คำแนะนำหรือมอบหมายงาน

8.รายชื่อชุดวิชาที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ภาคการศึกษาละประมาณ 5 - 10 ชุดวิชา โดยพิจารณาจากชุดวิชาที่มีเนื้อหายากและนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจำนวนมากหลายภาคการศึกษาติดต่อกัน ซึ่งสำนักบริการการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทางจดหมายเป็นคราวๆ ไป