นักศึกษาวิชาทหาร

ขั้นตอนการสมัคร  

1. ขอรับใบสมัครเรียนวิชาทหารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักบริการการศึกษา หรือ Download จาก www.stou.ac.th และเข้ามาที่ สำนักบริการการศึกษา- กิจกรรมนักศึกษา
2. ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนวิชาทหารทางไปรษณีย์ มายังฝ่ายกิจการนักศึกษา มสธ. ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 20 พฤษภาคม ของทุกปี หรือ
3. นักศึกษายื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเรียนวิชาทหารด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา มสธ. ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม ของทุกปี (วัน - เวลาราชการ)
4. นักศึกษาไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารด้วยตนเอง ณ ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน (วัน - เวลา รายงานตัวเข้ารับการฝึกประมาณสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน (กำหนดวันจริงจะแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์อีกครั้ง)
หลักฐานการสมัคร:  
1. ภาพถ่ายนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3. สำเนา สด.9 หรือ 10 แล้วแต่กรณี (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย) 2 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (สำเนา) 2 ฉบับ (ฉบับจริงนำไปวันรายงานตัว)
5. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
6. กรอกรายละเอียดในแบบรายงานตัว
  • (รด.2) กรณีนักศึกษาเก่า มสธ.
  • (รด.3) ในกรณีโอนย้ายสถานศึกษา

นักศึกษาต้องส่งหลักฐานการสมัครให้ครบ พร้อมใบสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ภายในวัน-เวลาที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่
 download ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มสธ. download ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มสธ.

หรือสอบถามรายละเอียด และขอใบสมัครได้ที่
นางประชุม เพ็ชรรักษ์
 งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-504-7638-9 , 081-422-2356,โทรสาร 02-503-3868

กลับกิจกรรมน.ศ.