กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

 - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ สำนักพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

 - ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

  ดูรายอะเอียดเพิ่มเติมที่นี่
   
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

  คลิกที่นี่
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดกองแผนงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

 
   
ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งอาจารย์

NEW ! ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ

NEW ! ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
   
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยหรือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

   - ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักบริการการศึกษา

   - ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน

   - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล

   - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (วุฒิปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) สังกัดฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

   - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา

   - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

   - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

   - ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ

   - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์

   - ตารางสอบแข่งขัน

 

 
   

TOP
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

            - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
               ตำแหน่งนิติกร   สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

NEW  ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ

NEW ประกาศฯ ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้

                                ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง

 
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่

  รายละเอียด
   

TOP
ประกาศ

               New  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
                            - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
                       - ประจำสาขาวิชา

                     ** กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ **

 
   

TOP
ใบสมัคร
ใบสมัครย้ายข้าราชการ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัคร
ใบสมัครสอบแข่งขัน (ใบสมัครส่วนกลาง)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศสอบย้ายข้าราชการฯ
ประกาศสอบย้ายข้าราชการฯ /พนักงานฯหรือจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยาพัฒนา
ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่1(สัมภาษณ์) สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่1(สัมภาษณ์) สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่1(สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ ขั้นตอนที่ 1
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
               NEW  ประกาศแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี)  สังกัดฝ่ายตำรา  สำนักวิชาการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   

TOP
ประกาศ

            HOT   > ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ (เพิ่มเติม)
                      > ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
                      >  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
                                   คลิ๊ก ใบสมัครอาจารย์                                  คลิ๊ก สมัครอาจารย์ออนไลน์

 
   

TOP
ประกาศ


             NEW  > รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 2 (9/12/59)

           > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 1 (2/12/59)

 
   

TOP
ประกาศ

               ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล 
                 > ใบสมัครอาจารย์
                     > สมัครอาจารย์ออนไลน์

 
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 15