กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ

           ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
             1. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง    จำนวน 1 อัตรา
             2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการ       จำนวน 1 อัตรา
             3. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพิมพ์                    จำนวน 2 อัตรา
             4. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ สำนักพิมพ์      จำนวน 1 อัตรา
             5. ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม สำนักพิมพ์       จำนวน 1 อัตรา
             6. ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์  จำนวน 1 อัตรา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ

          ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษและลูกจ้างเงินรายได้   
            - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพิมพ์
            - ตำแหน่งช่างพิมพ์
            - ตำแหน่งพนักงานผลิตเอกสาร
            - ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
           ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
            - ตำแหน่งช่างปูน

 
   
ประกาศ
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทษฏีและปฏิบัติ
      - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ
      - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
      - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพิมพ์
      - ตำแหน่งช่างพิมพ์
      - ตำแหน่งพนักงานผลิตเอกสาร
      - ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
         ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
      
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
                ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งช่างปูน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

              ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
        ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักพิมพ์
        ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักบริการการศึกษา
 
         ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี

 
   

TOP
ประกาศ ผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่าน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
        ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
               ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ  ผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผลการทดสอบลูกจ้างประจำเงินรายได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดสำนักบริการการศึกษา

ผู้ผ่านการทดสอบคือ

นางหทัย  เริงเกษตรกิจ  เลขประจำตัวสอบ 7

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไปเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.20 น.

ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่  อาคารบริการ 1 ชั้น 2

 

 
   

TOP
ประกาศผลการทดสอบฯลูกจ้างประจำเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สำนักวิชาการ

(ไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ)

 
   

TOP
ประกาศ

    เลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
          เป็นวันที่ 26 เมษายน 2559

 
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
              - ตำแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
              - ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์วิยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
              - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี
 
   

TOP
ประกาศ

          ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
               - สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล
               - สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
               - รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ
               - ใบสมัครอาจารย์

 
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักพิมพ์
ผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ คือ -นางอรชุลี เพ็ญสาดแสง เลขประจำตัวสอบ 2 ให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบ ไปเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติตำแน่งนักประชาสัมพันธ์
ผู้ที่ผ่านการทดสอบ คือ น.ส.จิตรลดา เกษมสวัสดิ์ เลขประจำตัวสอบ 1 ให้ไปเข้ารับการสัมภาษณ์ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
                ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
    - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักบริการการศึกษา
    - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการ
    -
 
   

TOP
ใบสมัคร

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 2