กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ
                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
                         ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง
  คลิกที่นี่
   
ประกาศรายชื่อ

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
                 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ
                 ตำแหน่งช่าววางรูปแบบฟิล์ม
                 ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี)  สังกัดฝ่ายตำรา  สำนักวิชาการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   
ประกาศ

          NEW  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
                     ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 
   
ประกาศ

            HOT   > ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ (เพิ่มเติม)
                      > ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
                      >  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
                                   คลิ๊ก ใบสมัครอาจารย์                                  คลิ๊ก สมัครอาจารย์ออนไลน์

 
   
เลือ่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำฯ

1. ตำแหน่งนักงานงานการเงินและบัญชี

2.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ

3.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ

4.ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม

5.ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  18 มกราคม  2560

 

 
   

TOP
ประกาศ

      
            
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ


             NEW  > รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 2 (9/12/59)

           > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 1 (2/12/59)

 
   

TOP
ประกาศผลการสอบเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

                ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
          New > ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
                   > ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กองพัสดุ   
                  
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) สังกัดฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ

      New    ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

       New    > ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายวัดผลการศึกษษา สำนักทะเบียนและวัดผล
                   > ตำแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 
                   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิต สำนักบัณฑิตศึกษา
                   > ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานบริการงานคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์

                  > ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
                  > ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักพิมพ์

   
 

 
   

TOP
ประกาศรับ

                       ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
                        
      > ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  กองคลัง
                         > ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับกระดาษ สำนักพิมพ์
                         > ตำแหน่งช่างตัดกระดาษ สำนักพิมพ์
    
                     > ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม สำนักพิมพ์
                         > ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
                                                           
(ลว 26/10/59)
                        

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ

               ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล 
                 > ใบสมัครอาจารย์
                     > สมัครอาจารย์ออนไลน์

 
   

TOP
ประกาศ

                  ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
            New  ผลการสอบภาค ข. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล (2/12/59)
                     
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน (23/11/59)
                      ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กองพัสดุ (24/11/59)

                     ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ
                      ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ

       
 
              >  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(17/11/59)
                      > ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล (18/11/59)

                      >
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
  (ลว 20/10/59) 
                      > ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักพิมพ์
(ลว 25/10/59)
                      > ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน  (ลว 27/10/59)
   
       New       > ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล (ลว 28/10/59)  
       
New       > ตำแหน่งนักวิชการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิต สำนักบัณฑิตศึกษา (ลว31/10/59)
         New     > ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์ (ลว31/10/59)
       New       > ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา (ลว31/10/59)
       New       >
ตำแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี (1/11/59)
        
 New     >
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) สังกัดฝ่ายบริการงานตอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ (2/11/59)
         New
     > ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน (3/11/59)
         New
     > ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ศูนย์โสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา (4/11/59)
     

                  
              

 
   

TOP
ประกาศ

             ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาบลัย
                    * ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่ *
(ลว 5/10/59)

             >ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                     > ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                     > ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ
                     > ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี) สำนักคอมพิวเตอร์
                     > ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
                     > ตำแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
                     > ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กองพัสดุ
                     > ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)กองแผนงาน
                     > ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
                     > ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
                    

 
   

TOP
ประกาศ

         New ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

Print ใบสมัคร เป็น File word

Print ใบสมัคร เป็น File PDF

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 2