กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifใบสมัครอาจารย์ ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผน
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปริญญาโท)กองแผนงาน

ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) สำนักคอมพิวเตอร์

ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) สำนักคอมพิวเตอร์

ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

NEWรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

   1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ จำนวน 1 อัตรา

   2. ตำแหน่งพ่อครัว จำนวน 1 อัตรา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
NEWประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

NEWรายชื่อผู้มีสทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ สังกัดสำนักพิมพ์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศผลการทดสอบฯ วันที่ 12 มกราคม 2561

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEWผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEWรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ ผลสอบข้อเขียนและปฏิบัติฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศวน.มสธ.สุโขทัย

ประกาศ  ผลสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศวน.มสธ.สุโขทัย

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEWผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

NEWผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์(งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ กองแผนงาน)

NEWผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุน กองแผนงาน)

 
   

TOP
ประกาศ
NEWผลการสอบข้อเขียนเเละปฏิบัติพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ปริญญาโท) ฝ่ายอุทยานการศึกษา สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEWผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง เพชรบุรี อุดรธานี และจันทบุรี
  คลิกที่นี่
   

TOP
NEWผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท) สำนักคอมพิวเตอร์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEW ผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งธุรการ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

NEW ผลการสอบข้อเขียนเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

     ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

NEW ผลการสอบข้อเขียน และปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

        ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

        ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย

คลิกที่นี่

 
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

           - ตำแหน่งนักวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครอาจารย์

NEW ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

NEW ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาต่างๆ

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

 

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL  Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

ประกาศเมื่อ 15 พ.ย. 60

 
   

TOP
ประกาศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดจำหน่าย ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์

คลิกที่นี่

 

 
   

TOP
 
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง เพชรบุรี อุดรธานี และจันทบุรี

สัมภาษณ์วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดูประกาศ

 
   

TOP
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

 - ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียด
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . ยะลา

    รายละเอียด          ใบสมัคร (PDF.)      / ใบสมัครเป็นไฟล์เวิร์ด

 

 
   

TOP
ประกาศ

NEW !ผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้

   ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

(ให้ผู้ผ่านการทดสอบฯไปเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่)

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์  จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพ่อครัว จำนวน 1 อัตรา 

 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560)

  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 1