กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กองกลาง จำนวน 1 อัตรา
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กองกลาง "ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก"
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
             - ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน
             - ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวางผังแม่บท กองแผนงาน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
        - ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ
        - ตำแหน่งเอกสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ
        - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัตเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา แบบทดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัคร

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 2 อัตรา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
 - ตำแหน่งอาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบรรณารักษ์ และตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง

  คลิกที่นี่...
   

TOP
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานฯ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศวน.มสธ.ยะลา)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานฯ

- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (กองคลัง)

 

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานฯ

- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (กองคลัง)

 

 
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กองกลาง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สำนักทะเบียนและวัดผล)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการศึกษา สำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศวน.มสธ.ยะลา)

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สำนักบริการการศึกษา)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเอกสารสนเทศ (สำนักบรรณสารสนเทศ)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบรรณารักษ์ (สำนักบรรณสารสนเทศ)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท)
ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล และฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์

                         ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่าน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สอบฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง)
              เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
 
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม สำนักพิมพ์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักพิมพ์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
** ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่าน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) สำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลืแกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (กองกลาง) จำนวน 1 อัตรา

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เป็นวันที่ 3 มีนาคม 2558

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการทดสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ
ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง

รับสมัคร 22 มกราคม 2558

 คลิก > พิมพ์ใบสมัคร (Ms word)

 คลิก > พิมพ์ใบสมัคร (PDF)

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลือกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือก
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ (สำนักบริการการศึกษา)
   - ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   - ตำแหน่งพนักงานธุรการ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
   - ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
    -
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
    - ตำแหน่งช่างวางรูปแบบพิมพ์ สำนักพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   - ตำแหน่งที่ 14 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
      (งานวางผังแม่บท ด้านพัฒนาโครงสร้างและบริหารความเสี่ยงองค์กร) กองแผนงาน
   - ตำแหน่งที่ 15 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
      (งานวิจัยสถาบันและสานสนเทศ ด้านบริการจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ) กองแผนงาน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ข้อปฏิบัติและตารางสอบ
1. ข้อปฏิบัติในการสอบของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
2. รายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    -ตำแหน่งที่ 1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                            (วุฒิปริญญาตรี) ศวน.มสธ.ยะลา
 
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    - ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) กองคลัง

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชือ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    *วุฒิปริญญาตรี
       - ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์)
       - ตำแหน่งที่ 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์)
       - ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)
       - ตำแหน่งที่ 7 บรรณารักษ์ (สำนักบรรณสารสนเทศ)
       - ตำแหน่งที่ 8 นักเอกสารสนเทศ (สำนักบรรณสารสนเทศ)

     *วุฒิปริญญาโท 
       - ตำแหน่งที่ 13 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล สำนักคอมพิวเตอร์)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
   - ตำแหน่งที่ 9 นักวิชาการศึกษา (สำนักบริการการศึกษา)
    - ตำแหน่งที่ 10 นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์)
    - ตำแหน่งที่ 11 นักวิชาการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์)
    - ตำแหน่งที่ 12 นักวิชาการการเงินและบัญชี (สำนักพิมพ์)

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  - ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
   - ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการศึกษษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล 

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศเพิ่มเติม

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่ออาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
ขั้นตอนที่ 2 สำหรับผู้สมัคร กลุ่มที่ 2
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
สังกัดสำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประผลการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ประจำศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
"จำนวน  15  ตำแหน่ง"

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา


"ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา"
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพื่อแต่งตั่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (เพิ่มเติม)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่งลูกจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครอาจารย์

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่าง ๆ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครนิติกร(จ้างเหมาบริการ)

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร
จำนวน  2  อัตรา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน  9 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 5