กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยหรือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

   - ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักบริการการศึกษา

   - ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน

   - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ สำนักทะเบียนและวัดผล

   - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (วุฒิปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) สังกัดฝ่ายประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

   - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา

   - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์

   - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

   - ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ

   - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์

   - ตารางสอบแข่งขัน

 

 
   
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

            - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
               ตำแหน่งนิติกร   สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
  คลิกที่นี่
   
ประกาศประกาศผลารคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

            ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  กองคลัง

 
   
ประกาศ

ประกาศผลการสอบภาคทฤษฏีลูกจ้างประจำเงินรายได้

               ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์สารสนเทศ

  รายละเอียด
   
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

NEW  ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ

NEW ประกาศฯ ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้

                                ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง

 
   

TOP
ประกาศ!!!!

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ(สังกัดสำนักพิมพ์)

                     - ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม ช่างปฏิบัติการ2

                     - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ ช่างปฏิบัติการ1 

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่

  รายละเอียด
   

TOP
ประกาศ

               New  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
                            - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
                       - ประจำสาขาวิชา

                     ** กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ **

 
   

TOP
ใบสมัคร
ใบสมัครย้ายข้าราชการ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัคร
ใบสมัครสอบแข่งขัน (ใบสมัครส่วนกลาง)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศสอบย้ายข้าราชการฯ
ประกาศสอบย้ายข้าราชการฯ /พนักงานฯหรือจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ วุฒิปริญญาตรี

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยาพัฒนา
ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา
  คลิกที่นี่
   

TOP
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดศูนย์สารสนเทศ

  คลิกที่นี่
   

TOP
ผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

เลื่อนการทดสอบจากวันที่ 24 ก.พ. 25560 ให้ไปทดสอบวันที่ 27 ก.พ. 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ (ช่างปฏิบัติการ 1)  ทดสอบวันที่ 27 ก.พ. 2560 เวลา 13.30 น.

2. ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม (ช่างปฏิบัติการ 2) ทดสอบวันที่ 27 ก.พ. 2560 เวลา 14.00 น.

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่1(สัมภาษณ์) สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่1(สัมภาษณ์) สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่1(สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ ขั้นตอนที่ 1
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
               NEW  ประกาศแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
                         ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อ

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
                 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ
                 ตำแหน่งช่าววางรูปแบบฟิล์ม
                 ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี)  สังกัดฝ่ายตำรา  สำนักวิชาการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   

TOP
ประกาศ

          NEW  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
                     ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 
   

TOP
ประกาศ

            HOT   > ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ (เพิ่มเติม)
                      > ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
                      >  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชา
                                   คลิ๊ก ใบสมัครอาจารย์                                  คลิ๊ก สมัครอาจารย์ออนไลน์

 
   

TOP
เลือ่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำฯ

1. ตำแหน่งนักงานงานการเงินและบัญชี

2.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ

3.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ

4.ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม

5.ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  18 มกราคม  2560

 

 
   

TOP
ประกาศ

      
            
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ


             NEW  > รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 2 (9/12/59)

           > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 1 (2/12/59)

 
   

TOP
ประกาศรับ

                       ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
                        
      > ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี  กองคลัง
                         > ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับกระดาษ สำนักพิมพ์
                         > ตำแหน่งช่างตัดกระดาษ สำนักพิมพ์
    
                     > ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม สำนักพิมพ์
                         > ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ
                                                           
(ลว 26/10/59)
                        

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ

               ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล 
                 > ใบสมัครอาจารย์
                     > สมัครอาจารย์ออนไลน์

 
   

TOP
ประกาศ

         New ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

Print ใบสมัคร เป็น File word

Print ใบสมัคร เป็น File PDF

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 3