กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
ตำแหน่งแม่บ้าน ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศผลการคัดเลือก
ตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
 • ตำแหน่งช่างพับ
 • ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ
 • ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสันทากาว
 • ตำแหน่งช่างพิมพ์
 • ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์
  คลิกที่นี่
   
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิมล์ (สำนักพิมพ์)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
งานด้านการจัดทำแผนและงบประมาณ  กองแผนงาน
  คลิกที่นี่
   
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
งานพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจัดการองค์กร กองแผนงาน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาการ และกองแผนงาน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบได้
ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักบรรณาสารสนเทศ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล (วุฒิปริญญาโท) กองการเจ้าหน้าที่
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำฯ

ตำแหน่งที่ 1.1 (ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ตำแหน่งที่ 1.2 - 1.7 (สำนักพิมพ์)

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 20 สิงหาคม 2557

 

 
   

TOP
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) ศวน.มสธ นครศรีธรรมราช
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) ศวน.มสธเพชรบุรี
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) ศวน.มสธลำปาง

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งนิติกร กองการเจ้าหน้าที่
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคมความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักบรรรณสารสนเทศ

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
ตำแหน่งแม่บ้าน   จำนวน 1 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ขั้นที่ 2
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) สำนักทะเบียนและวัดผล

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) สำนักทะเบียนและวัดผล

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) สำนักวิชาการ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียน
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักพิมพ์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อจ้างเป็นบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบรรณารักษ์ (วุฒิปริญญาตรี) สำนักบรรณสารสนเทศ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

5. ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
     1.1 ต.นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
     1.2 ต.นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) สำนักทะเบียนและวัดผล
     1.3 ต.นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) สำนักวิชาการ
     1.4 ต.นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) สำนักทะเบียนและวัดผล

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) กองแผนงาน

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล (วุฒิปริญญาโท) กองการเจ้าหน้าที่
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียน
ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) กองการเจ้าหน้าที่
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียน

ประกาศผลสอบข้อเขียนเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย
หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียน

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) สำนักวิชาการและกองแผนงาน

  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครอาจารย์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียน

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบข้อเขียน

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท) สำนักคอมพิวเตอร์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ ขั้นที่ 2 (เพิ่มเติม)

ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ขั้นที่ 2 เพิ่มเติม พร้อมกำหนดการประชุม

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ขั้นที่ 2

 ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ขั้นที่ 2 พร้อมกำหนดการประชุม ฯ

 

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สำนักทะเบียนและวัดผล

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาขา ขั้นตอนที่1
ตำแหน่งอาจารย์สาขาต่างๆ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครอาจารย์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาต่าง ๆ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ

(สำนักพิมพ์) 1 อัตรา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์สำนักทะเบียนและวัดผล
คลิ๊กรายละเอียด ผลอาจารย์สทว.pdf
 
   

TOP
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2
  คลิกที่นี่...
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯตำแหน่งอาจารย์ ขั้นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 2

 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   

TOP
ประกาศรายชื่ออาจารย์ ขั้นตอนที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   

TOP
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 1
ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ รับสมัครอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาต่าง ๆ
รับสมัครอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาต่าง ๆ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัคร หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ใบสมัคร (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขัน
ใบสมัครสอบแข่งขัน (ประจำศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...   
  download ใบสมัคร ที่นี่
   

TOP
ใบสมัคร
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  คลิกที่นี่
   

TOP

ใบสมัครอาจารย์ 

(ขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครไปที่กองการเจ้าหน้าที่ เฉพาะช่วงเวลาที่มีประกาศรับสมัครงาน

ในตำแหน่งอาจารย์เท่านั้น  (ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศรับสมัครตำแหน่งนี้)

  คลิกที่นี่
   

TOP

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

  คลิกที่นี่
   

TOP
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
โครงการฝึกอบรมสมุดพก KPI

สมุดพก KPI (2)

  คลิกที่นี่
   

TOP
โครงการฝึกอบรมสมุดพก KPI
สมุดพก KPI (1)
  คลิกที่นี่
   

TOP
แบบฟอร์มคำขอ
แบบคำขออนุมัติลาศึกษาในประเทศ ต่างประเทศ และขยายเวลาลาศึกษา
  คลิกที่นี่...
   

TOP
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการพิเศษ ระดับ 9
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
   

TOP
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
   

TOP
การลาออกจากราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ให้บันทึกเหตุผลความจำเป็นเพิ่มเติมแนบมากับแบบหนังสือขอลาออก  และให้หน่วยงานต้นสังกัดบันทึกแจ้งการลาออกของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นั้น  ให้กองคลัง สำนักบรรณสารสนเทศ และสหกรณ์ออมทรัพย์ทราบในเบื้องต้น ก่อนส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้ตรวจสอบหนี้สินได้ทันเวลาก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกได้

 
   

TOP
ข่าว กบข.
แผนการลงทุนของสมาชิก กบข.
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
การเขียนบทความและทำงานวิเคราะห์เพื่อแสดงความเป็นผู้ชำนาญการ...
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
   

TOP
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
   

TOP
สาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย
         การบริหารจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 4