กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ/ความก้าวหน้าในสายอาชีพ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่งอาจารย์
ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศฯ
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกองการเจ้าหน้าที่
 
   
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ี่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย)
ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย)
  คลิกที่นี่
   
ประกาศฯ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองการเจ้าหน้าที่
 
   
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการ/พนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีเพื่อย้ายข้าราชการ/พนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศ ผลสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-อัตรากลาง (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึึกษา ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ ผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศฯ ผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ ผลสอบแข่งขันฯพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศฯ
ประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์
 
   

TOP
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล

ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ

ลำดับที่      ชื่อ -  สกุล

1         น.ส.สมัญญา  ปิ่นทอง

2         นางณีรนุช  ลิลา

3         นายศรัณยู  โสธรกุล

4         นางจิตรติมา  เกตุด้วง

5         นายภุชงค์  ดีสิริ

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคารบริการ 1 ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ ผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ ผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ ผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ ผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ และตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม สังกัดสำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ผลการสอบภาคทฤษฎีลูกจ้างประจำงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่่
   

TOP
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ ผลสอบตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ประกาศ ผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์
ประกาศ ผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียนเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยยานพาหนะ กองกลาง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม และตำแหน่งช่างทำเล่ม สังกัดสำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์
ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยยานพาหนะ กองกลาง

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ(เพิ่มเติม)

 - ตำแหน่งช่างวางรูปฟิล์ม สังกัดสำนักพิมพ์

  คลิกที่นี่
   

TOP

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ

  - ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม

  - ตำแหน่งช่างทำเล่ม

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

 - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล

  คลิกที่นี่
   

TOP
มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่.
   

TOP
ครปอ. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ป.ป.ส. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561) "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

 (ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)

ใบสมัคร

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค-5 มิ.ย.2561)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา

- ประกาศฯ สอบแข่งขันพนักงานฯ 16 ตำแหน่ง

- ประกาศฯ สอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการ/พนักงานฯ 3 ตำแหน่ง

- ประกาศฯสอบคัดเลือกพนักงานฯ 2 ตำแหน่ง

- กรอกใบสมัคร online ที่นี่

 
   

TOP
ขอเชิญบุคลากรและข้าราชการบำนาญรับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2561 และพบแพทย์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
- แบบฟอร์มโปรแกรม 1
- แบบฟอร์มโปรแกรม 2
- แบบฟอร์มโปรแกรม 3
- แบบฟอร์มโปรแกรม 4
- รายการตรวจพิเศษ ชำระเงินเพิ่ม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แบบฟอร์ม ดูรายละเอียด

 
   

TOP
ประกาศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดจำหน่าย ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์

คลิกที่นี่

 

 
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 31