กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์สารสนเทศ
  คลิกที่นี่
   
ใบสมัครผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง เพชรบุรี อุดรธานี และจันทบุรี

เป็นไฟล์เวิร์ด

  คลิกที่นี่...
   
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

  -ตำแหน่งพนักงานเตรียมอาหาร สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานฯ(ส่วนกลาง)หลายตำแหน่ง

   - ใบสมัครส่วนกลาง (พิมพ์หน้า-หลัง)

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(ศวน.อุดร)

      - ใบสมัคร อุดร (พิมพ์หน้า-หลัง)

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือก

NEW ! ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ (3 ส.ค. 2560)

NEW ! ประกาศฯ ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา (3 ส.ค. 2560)

 
   

TOP
ประกาศ

เลื่อนการสัมภาษณ์ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์สารสนเทศ

ขอเลื่อนวันสอบดังกล่าว เป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น

ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคารบริการ 1 ชั้น 2

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

    - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

    - ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

    - ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักบริการการศึกษา และสำนักการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 อัตรา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้   ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดศูนย์สารสนเทศ

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

                -ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

 

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง เพชรบุรี อุดรธานี และจันทบุรี

  - ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
NEW!ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างระจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

    ลูกจ้างประจำเงินรายได้

            - ตำแหน่งพนักงานเตรียมอาหาร จำนวน 2 อัตรา

     ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

            - ตำแหน่งพ่อครัว จำนวน 1 อัตรา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

   -ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

  -ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  สังกัดศูนย์สารสนเทศ

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้

    -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกันกองแผนงาน

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวสอบภายใน

                                        

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ลูกจ้างประจำเงินรายได้

เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

 
   

TOP
ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

 - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ สำนักพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

 - ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา

  ดูรายอะเอียดเพิ่มเติมที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  กองแผนงาน

  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 4