กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศรายชื่อช่างวางรูปแบบฟิล์ม
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม สังกัดสำนักพิมพ์ จากวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันที่ 2 ธันวาคม 2558
 
   
ประกาศ
          ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   
ใบสมัคร
                   ใบสมัครอาจารย์
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

                 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
                           ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
                           ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
                        ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม สังกัดสำนักพิมพ์
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
           ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
                         สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
                  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

          ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
                   ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
         ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

               ประกาศผลการสอบคดเลือกจ้างเหมาบริการ
                         ตำแหน่งนิติกร

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
             ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                           
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
   ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
       ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
         ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
             ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
                 
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
     ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
          ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
       ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
        ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
          ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิลม์ (สำนักพิมพ์) จำนวน 1 อัตรา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
           ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
   ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
       ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักบริการการศึกษา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกผู้นวยการศูนย์วิทยพัฒนา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
      ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
  ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ใบสมัคร

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันพนักงานฯศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 4