กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.---ลำดับที่ 1-10
ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ไปเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมเสนอวิสัยทัศน์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งไว้ดังต่อไปนี้ ลำดับที่ 1 นายสรศิลป์ นามมณี-- 2 นายธวัช ชลารักษ์-- 3 นายสุรัตน์ มุทุวงศ์-- 4 น.ส.อรพิน จูมสีมา-- 5 นายสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา-- 6 นายกิตติโชติ บัวใจบุญ-- 7 นายประมวล อุ่นเรือน-- 8 นายกิตติรัตน์ กุลตังวัฒนา-- 9 นายพิทยา รักพรหม-- 10 น.ส.ฉันทนา ทองกนกรัศมี-- ***สัมภาษณ์วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2222 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2 -------- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ///////////////////////////////////////////////// ก่อนวันสัมภาษณ์จะมีหนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบรายละเอียด รวมทั้งแผนที่ที่จะเดินทางไปที่ห้องสัมภาษณ์ด้วยอีกส่วนหนึ่ง หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.086-8947791 ,02-5047957 (สุประวีณ์)
 
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.------ลำดับที่ 11 - 18
ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ไปเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมเสนอวิสัยทัศน์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งไว้ดังต่อไปนี้ ***ลำดับที่ 11 นายวิวิทย์ ชูเกิด -- 12 นายขนบ จรูญศรีสวัสดิ์-- 13 นายวรรณะ บุญสุข-- 14 นายปิยะ ชนะศักดิ์-- 15 นายชลอ ลาชโรจน์-- 16 นายสุริยันต์ สุวรรณราช-- 17 นายอุดม จันทรัตน์-- 18 น.ส.จิตภินันท์ คำดี-- ****สัมภาษณ์ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 8226 อาคารบริภัณฑ์ สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี /////////////////////////////////////////////// ก่อนวันสัมภาษณ์จะมีหนังสือแจ้งให้ทุกท่านทราบรายละเอียด รวมทั้งแผนที่ที่จะเดินทางไปที่ห้องสัมภาษณ์ด้วยอีกส่วนหนึ่ง หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.086-8947791 ,02-5047957 (สุประวีณ์)
 
   
ประกาศ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
           ตำแหน่งที่ 1 นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย
                  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์) สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                    ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
      ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท กองกลาง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
              ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักแนะแนวการศึึกษาและอาชีพ
                  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
           ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งที่ 11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศฯ) กองแผนงาน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
   

TOP
ประกาศ
      ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
  ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี

2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช

วุฒิปริญญาโท  มีประสบการณ์ทางการบริหาร และ....

ใบสมัคร (Word)

  ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัครและใบสมัคร (pdf.)
   

TOP
ใบสมัคร

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันพนักงานฯศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 2