กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ
       ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
               ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และตำแหน่งพ่อครัว
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
           ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
   ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
     ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัตเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                    ตำแหน่งบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

                         ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่าน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
         ประกาศผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
                                  ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม
                             ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
   ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
       ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักบริการการศึกษา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
 ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                        ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สำนักบริการการศึกษา)
                                   ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่าน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
      ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
          ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
   ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
           ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
  ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
         ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
     ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
            ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)

                         ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่าน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ

    ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท) สำนักคอมพิวเตอร์

                      
ปรากฏว่า ไม่มีผู้สอบผ่าน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการคัดเลือกผู้นวยการศูนย์วิทยพัฒนา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการนิติกร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม สำนักพิมพ์

ตารางรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม (ช่างปฏิบัติการ 2)

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

วัน เวลา และสถานที่

ทดสอบ

วิชาที่ทดสอบ

1_

นายจุติพันธุ์  พ่วงจีน

วันที่ 7 สิงหาคม  2558

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 

ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบ

วันที่  19  สิงหาคม  2558

 

ข้อเขียนและปฏิบัติ

(200 คะแนน)

2_

นายวสันต์    ธงทอง

3*

นายบพิตร  ภูเกษม

4*

น.ส.วณิชชา  มีกลิ่นหอม

 

 

 

* ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 3 และ ลำดับที่ 4 ให้นำหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน  ทางด้านงานวางรูปแบบฟิล์ม หรือแม่พิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

(ในระหว่างการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา) มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ วันทำการทดสอบ  มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนิติกร
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

ตำแหน่งพ่อครัว  และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ  ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
           ตำแหน่งที่ 1 นักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย
                  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์) สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                    ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
      ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท กองกลาง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
              ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักแนะแนวการศึึกษาและอาชีพ
                  ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
           ตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งที่ 11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศฯ) กองแผนงาน
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศผลการทดสอบข้อเขียนและปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
   

TOP
ประกาศ
      ผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
  ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ใบสมัคร

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันพนักงานฯศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 3