กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
                       ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ    จำนวน 1 อัตรา
                       ตำแหน่งพ่อครัว               จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบตำแหน่งนายช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนายช่างอิเล็กทรอนิกส์  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีดังนี้

1.นายภาสกร  วิโรจน์สกุล  2.น.ส.อาราดา  ครองเคหา  3.นายทศพร  เทียมจันทร์  4.นายวรวุฒิ  แจ่มหล้า

5.นายอรชุน  เศวตนาวิน  6.นายติระ  ทองแท่ง  7.นายธีรภัทร์  กลิ่นหอม

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 9 มิถุนายน  2558  เวลา 9.30 น. - 12.30 น.

ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่  อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัมภาษณ์ วันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 9.30 น.

 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
           ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
              ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กองกลาง
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศ
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
      /พนักงานมหาวิทยาลัยหรือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                                   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
      ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล  คือ

1.น.ส.นันท์ธิญากร  กลิ่นพยอม  2. นายอดิเทพ  แสงอำไพ 

3. น.ส.ช่อฉัตร  เชื้อมั่นศิลธรรม  4.น.ส.วัชรี  ภู่เจริญ  5. น.ส.สมัญญา  ปิ่นทอง

ให้เข้ารับการทดสอบวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 น. - 12.30 น.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  อาคารบริการ 1 ชั้น 4

ทดสอบความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บด้วยภาษา ASP  (ข้อเขียนและปฏิบัติ)

 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
    ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม (สำนักพิมพ์) จำนวน 1 อัตรา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน
       ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กองกลาง

      *****หนังสือรับรองประสบการณ์  สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี สาขาอื่น  ที่มิใช่ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

              ต้องมีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี   ถ้ายังมิได้ให้เจ้าหน้าที่ในวันสมัครงาน  ต้องนำไปให้เจ้าหน้าที่ภายในวันสัมภาษณ์

            มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

  ายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

                   ขั้นตอนที่ 2 (สัมภาษณ์)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
         ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 2 (สัมภาษณ์)
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ

      รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
         ขั้นตอนที่ 2 สำหรับผู้สมัครที่จัดอยู่ใน
กลุ่มที่ 2

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
          ประกาศให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครที่จัดอยู่ใน
กลุ่มที่ 1
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน
     ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้
             ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้
  ดำรงตำแหน่งอาจารย์สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 1
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
    ตำแหน่งอาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ขั้นตอนที่ 1
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
                  ตำแหน่งนักป
ระชาสัมพันธ์ กองกลาง
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

รับสมัครผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี

2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช

วุฒิปริญญาโท  มีประสบการณ์ทางการบริหาร และ....

ใบสมัคร (Word)

  ดูรายละเอียดในประกาศรับสมัครและใบสมัคร (pdf.)
   

TOP
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี)

ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวส.)

ตำแหน่งนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ (วุฒิปวส.)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม... ฯลฯ
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม (สำนักพิมพ์) จำนวน 1 อัตรา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กองกลาง จำนวน 1 อัตรา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัคร

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
- ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล จำนวน 2 อัตรา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
 - ตำแหน่งอาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  คลิกที่นี่
   

TOP
ใบสมัครสอบแข่งขันพนักงานฯศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 6