กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ
             ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                     ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่
  >>> ใบสมัคร
 
   
ประกาศ

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
            - ตำแหน่งช่างพับ
            - ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม
            - พนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำฯ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
    - ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง
    - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการ
                     (ลว 27 ก.ค. 59)

 
   
ประกาศรับสมัครงาน

      
         * ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    >>> (ใบสมัคร)
         * ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  >>> (ใบสมัคร)
         * ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งบรรณารักษณ์ สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  >>>(ใบสมัคร)
                                   (ลว 12 ก.ค. 59)

 
   
ประกาศ

           
        - ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล 
       
- ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
        - ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

                                                                                      (ลว 12 ก.ค. 59)

 
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำฯ

ประกาศเพิ่มเติม

ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี: กองคลัง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา: สำนักวิชาการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพับ: สำนักพิมพ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม: สำนักพิมพ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์: ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

 
   

TOP
ประกาศ
    ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้
  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
      ประกาศให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ

        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ขั้นตอนที่ 2        
       
  - สาขาวิชาต่าง ๆ (สำหรับผู้สมัครที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2)
         - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
         - สำนักทะเบียนและวัดผล

 
   

TOP
ประกาศ

       
          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1 (เพิ่มเติม)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1
       - สาขาวิชาต่าง ๆ 
       - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
       - สำนักทะเบียนและวัดผล
 
        
 
   

TOP
ประกาศ
                ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ ผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่าน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ  ผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ

    เลื่อน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
          เป็นวันที่ 26 เมษายน 2559

 
   

TOP
ประกาศ
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
              - ตำแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
              - ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์วิยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
              - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี
 
   

TOP
ประกาศ

          ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์
               - สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล
               - สังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
               - รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ
               - ใบสมัครอาจารย์

 
   

TOP
ใบสมัคร

ใบสมัครอาจารย์

  คลิกที่นี่
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 1