กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ani152.gifกระทรวงสาธารณสุข ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ประกาศ

               ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล
                ***ใบสมัครอาจารย์***

 
   
เลื่อนประกาศผลสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
เลื่อน.. ประกาศผลสอบแข่งขันฯตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นวันที่ 27 ตุลาคม 2559
 
   
ประกาศ

                  ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
      New >
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
  (ลว 20/10/59) 
       New ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักพิมพ์ (ลว 25/10/59)       

 
   
ประกาศ

             ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาบลัย
                    * ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่ *

                                              (ลว 5/10/59)

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

         New ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

Print ใบสมัคร เป็น File word

Print ใบสมัคร เป็น File PDF

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ประกาศรายชื่อฯและรายละเอียดการสอบแข่งขัน

               *ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย*
                                     New: ข้อปฏิบัติในการสอบ : คลิ๊กที่นี่
         > ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
         > ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตำแหน่งที่ 1.1)
         > ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) : ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ
         > ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) สำนักคอมพิวเตอร์
         > ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
         > ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักพิมพ์
         > ตำแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
           > ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กองพัสดุ
           > ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) กองแผนงาน
           > ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
           > ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) : ฝ่ายวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
          
> ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) : ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
          
> ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาโท) : ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา

                                                             (แก้ไข 6-09-59)

 
   

TOP
ประกาศ

   ประกาศผลการทดสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย
       - ตำแหน่งผู้ช่วยช่างพิมพ์ สำนักพิมพ์
       - ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม สำนักพิมพ์
       - ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ
            - ตำแหน่งช่างพับ
            - ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม
            - พนักงานฝึกอบรมด้านเทคนิคการพิมพ์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ

           
        - ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล 
       
- ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
        - ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

                                                                                      (ลว 12 ก.ค. 59)

 
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือ02-504 -7150, 02-504 -7168 - 7170, 7957 
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-7135 หรือหมายเลขภายใน 7135
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 8