1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล แผน มสธ. 2543 (STOU 2000)
      2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวโน้ม / ทิศทางการพัฒนาระบบและสื่อการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. ให้ทันสมัย  
          สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในอนาคต

      จำนวน 100 คน ประกอบด้วย
      1. คณะกรรมการพัฒนาแผนแม่บทระบบและสื่อการเรียนการสอนทางไกล ตามแผน มสธ. 2560, คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา / ยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
         คณะทำงานดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 68 คน
      2. บุคลากรกองแผนงาน จำนวน 32 คน