กลับหน้าแรก มสธ.
Institute for Research and Development
มุ่งสร้างสรรค์งานด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลและสังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เกี่ยวกับสถาบัน | แบบฟอร์ม/ระเบียบ | ประชุม/สัมมนา/อบรม/บริการวิชาการ | การเผยแพร่/การใช้ประโยชน์ | ฐานข้อมูล | ภาพกิจกรรม |
การวิจัยทางวิชาการ | การวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล | การวิจัยสถาบัน | การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก | เครือข่ายต่างประเทศ 
Administrator
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
 นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555-2559)
ปรับปรุงเมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2555

การประเมินผลข้อเสนอ
การวิจัยของ หน่วยงานภาครัฐ
ที่เสนอของบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ฉบับที่ 20
     
 


ใช้ได้เฉพาะในหน่วยงานเท่านั้น
ดาวน์โหลด คู่มือe-Research Management

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกล
เชิงนวัตกรรม

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
     
 
วารสารอิเล็คทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกลห้องสมุดวิจัยออนไลน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา


ทุนสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)


     
 
   
-

   ปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

           สถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
ใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงได้ จึงขอความอนุเคราะห์นักวิจัย ทุกท่านกรุณาตรวจสอบหรือเพิ่มเติมข้อมูลตามบันทึกที่สถาบันฯ ได้จัดส่ง
ถึงท่านโดยตรง กรณีที่เป็นนักวิจัยใหม่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนักวิจัยได้ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางอินทิรา นาคนัตร์ โทร.7589

                                                                                                                                                                                                                ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนักวิจัย


        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

           มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์(e-JODIL ,AJODL)
             การสนับสนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาต่างประเทศ
             การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ
             การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวาระสารระดับนานาชาติ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร.02504 7588-9


งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
       ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย ขอความอนุเคราะห์ให้คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของบทความ หรือนำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2555
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรุณา Download แบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด ส่งกลับไปยังฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางลัคนา พูลเจริญ
หรือ นางพรอนงค์   โตแหยม โทร.7589

        อนึ่ง การรายงานข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

Download : 1. ตารางงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
                   2. ตารางงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์(ภายใน)
                   3. ตารางงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์(ภายนอก)
                   4แบบฟอร์มการรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
                   5คำอธิบายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


คณะกรรมการวิจัย(ประกาศใช้จรรยาบรรณนักวิจัย
       
ด้วยคณะกรรมการวิจัยในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ได้กำหนดให้ประกาศใช้จรรยาบรรณนักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2541 เป็นจรรยาบรรณนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.2553 ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสาร
     
 

 
   
ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
     
     - ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  
             * งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
             * งบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม)
             * ทุนสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)


     - ทุนวิจัยกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี  
             * ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวิชาการ
             * ทุนวิจัยพื้นฐานสาขาวิชา

     - ทุนวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล

     - ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน
             * ประเด็น/หัวข้อวิจัย การวิจัยสถาบัน(ปกติ)
             * ประเด็น/หัวข้อวิจัย การวิจัยจากงานประจำ(R2R)ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย

     - กำหนดจัดประชุมระดมความคิด (ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนา
       สมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
  

 
   
ข่าว ประชุม / อบรม / สัมมนา

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

          จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) กรุงเทพมหานคร
                        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม          


ประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างผลงานวิจัยจากงานประจำ"

          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุม
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ เมื่อดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จสามารถนำไปใช้
พัฒนางานที่ตนทำ และการขอตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ผู้สนใจขอทุนติดต่อ ฝ่ายวิจัยสถาบัน โทร.7597-8 หรือ
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

          1. วีดีทัศน์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"การสร้างผลงานวิจัยจากงานประจำ"
          2. แบบฟอร์มการขอทุนการวิจัยสถาบัน
          3. ขั้นตอนการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน
          4. ปฏิทินประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย

         


ประชุมชี้แจงแนวทางการให้เงินอุดหนุนการวิจัย

          สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการให้เงินอุดหนุนการวิจัย การเผยแพร่และใช้ประโยน์จากงานวิจัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร ชั้น6

ดาวน์โหลด     เอกสารประกอบการประชุม l ฝ่ายวิจัยสถาบัน l ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกลการเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยฝ่ายประสานงานการวิจัย

 
   
กิจกรรมวิจัย

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลจากเครือข่าย "ประชาชื่น"

          ด้วยเครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น" ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสมาชิกเครือข่าย
จำนวน 17 สถาบันการศึกษา ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลสำหรับ "นักวิจัยรุ่นใหม่" ประจำปี 2556
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ของสมาชิกเครือข่าย สร้างผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป

          สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญคณาจารย์ที่บรรจุเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2551-2555
ส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลดังกล่าว ผลงานที่ขอรับรางวัลต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชา/สำนัก หรือคณะกรรมการที่สาขาวิชา/สำนักแต่งตั้งขึ้นในเบื้องต้นก่อน
ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูล
ประวัตินักวิจัยพร้อมผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ชุด ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอินทิรา นาคนัตร์ โทร.7589

                                                                                              ดาวน์โหลด   รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณาการรับรางวัล


 
   
คำรับรองการปฏิบัติราชการ


 

 
   

TOP
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    
 
   

TOP
Poll : ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
ท่านคิดว่างานวิจัย มสธ. มีประโยชน์ต่อการค้นคว้าทางด้านการศึกษาทางไกลอย่างไร
สูงสุด
มีประโยชน์บางด้าน
ยังไมครอบคลุม
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ ...0 2504 7590-95,0 2504 7582-89
โทรสาร ....0 2503 4898

Email: rdoffice@stou.ac.th
จำนวนผู้เข้าชม 33664 คน

footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.