ขออภัย! ระบบได้แจ้งว่า The transaction log for database 'ORE' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases โปรดแจ้ง Web Admin เพื่อแก้ไขต่อไป

โปรดเลือกกิจกรรมประจำชุดวิชาที่ต้องการดาวน์โหลด

» กิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2557
» กิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคการศึกษาพิเศษ/2556