ตารางสอนเสริม
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552
ตารางสอนเสริมตามรายชื่อชุดวิชา
รหัส ชุดวิชา รหัส ชุดวิชา  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

41212

กฎหมายแพ่ง 2

10121

อารยธรรมมนุษย์

41213

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

10131

สังคมมนุษย์

41231

กฎหมายอาญา 1

10141

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

41232

กฎหมายอาญา 2

10151

ไทยศึกษา     คลิกที่นี่ ! 

41323

กฎหมายพาณิชย์ 3

10161

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

41324

กฎหมายพาณิชย์ 4

30202
หลักการบัญชี

41341

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1

30204
องค์การและการจัดการ

41342

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

30205

คณิตศาสตร์และสถิติ

41343

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

32206

สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

50103

สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

32301

การจัดการการผลิตและปฎิบัติการ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

32302

การจัดการการตลาด

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

32303

การจัดการการเงิน  

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประ้้เทศ

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

การจัดการฟาร์ม

41211

กฎหมายแพ่ง 1
-
-
_ _ _ ติดตามบริการการศึกษาและอื่น ๆ ที่เกี่ยข้อง