หน้าหลัก สทศ.

 

 

 

 

 

 
ความเเป็นมา

จุดเริ่มต้น...สทศ.
       ตามแนวคิดของ คณะผู้บริหารนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ 2521 ที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการจัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยเปิด สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จึงได้จัดตั้งขึ้นในปี 2522 รับผิดชอบผลิตสื่อการศึกษาทางไกล และหนึ่งในคณะกรรมการวางแผนจัดตั้ง มหาวิทยาลัย คือ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มาดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคนแรกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มผลิตสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523 ในปีนั้น สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มผลิตสื่อศึกษา คือ รายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ แม้ในขณะนั้นยังไม่มีอาคารที่ทำการและสตูดิโอผลิตรายการเป็นของตนเองเลยการก้าวมาสู่ระบบการผลิตสื่อ ที่ทันสมัยการตั้งศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC:Educational Broadcasting Production Center)
       ใน พ.ศ.2527 นับเป็นการก้าวเข้าสู่ระบบการผลิตสื่อที่ทันสมัยของ สทศ. และเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาพ.ศ. 2539 ตามโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และความร่วมมือจากไทยคม ได้จัดการสอนเสริมแบบปฏิสัมพันธ์ ผ่านจอภาพในรายการวิทยุโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ได้พัฒนาระบบการผลิตสื่อมาสู่เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งปรับโครงสร้างหน่วยงาน คือศูนย์ผลิตภาพยนต์ และภาพถ่ายเพื่อการศึกษาที่เดิมผลิตสื่อด้วยฟิล์ม พัฒนามาผลิตด้วยระบบดิจิทัล เป็นมัลติมิเดีย และย้ายหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาสังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีภาระกิจในการผลิตสื่อ e-Learning        สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจะทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมาะสมและ เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติต่อไป

 
บทบาทหน้าที่

บทบาทหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ จัดระบบ ออกแบบ วิจัยและ พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผลิตสื่อการศึกษา และให้บริการสื่อประสมในระบบการสอนทางไกลที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้

ปรัชญา
สื่อการศึกษาทางไกล คือ หัวใจของ มสธ.

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล


ปณิธาน
สำนักเทคโนโลยีการศึกษามุ่งความเป็นเลิศในการพัฒนาสื่อในระบบการศึกษาทางไกลเพื่อให้สามารถ
ถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

1. พัฒนางานวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล
3. ให้บริการและเผยแพร่สื่อการศึกษา

 

 


Last updated : 04-Dec-2017 3:19 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.


 

 

หน้าหลัก มสธ :: Home