หน้าหลัก สทศ.

 

 

 

 

 

ECT Journal

 

การจัดการจัดความรู้ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

การสร้างระบบการจัดการความรู้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับความรู้ที่จำเป็นสำหรับ ทุกคนในองค์การและการพัฒนาคนในองค์การ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบการจัดการความรู้ที่มีการนำมาใช้ด้วย ความเข้าใจและเหมาะสม จะทำให้องค์การมีกลไกคุณภาพที่สามารถขับเคลื่อนองค์การให้มีความก้าวหน้า เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการบริหารงานได้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะองค์การภาครัฐได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดระบบกลไกในการดำเนินงานเพื่อให้มีการจัดการความรู้ในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทั้งหมด ได้รับรู้และตกลงร่วมกัน ในการที่จะเรียนรู้ ความหมาย การปฏิบัติที่แท้จริงและถูกต้อง เพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ภายใต้บริบทของทรัพยากรที่มีอยู่ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ของมหาวิทยาลัยสำหรับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ได้กำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ทั่วทั้งหน่วยงาน ประกอบด้วยมาตรการดังนี้

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
- ให้มีคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานจัดการความรู้
- จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ไปสู่บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประกอบด้วยมาตรการดังนี้

- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- สนับสนุนให้บุคลากรดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ประกอบด้วยมาตรการดังนี้

- สร้างระบบความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มบุคลากรทุกระดับ
- จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคลังข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการสืบค้นและความรู้ไปสู่บุคลากรทุกระดับ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน


 

บทความ
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลอิเล็กทรอนิกส์
Learning Theory in e-Distance Education
   

งานวิจัย
การศึกษาเทคโนโลยี Webcasting เพื่อประยุกต์ใช้กับวงการสื่อสารมวลชนในประเทศไทย
โครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาหนังสือเสียงสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางสายตาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน e-Learning : ชุดวิชา 13201  สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
   

องค์ความรู้สื่อการศึกษา
Web Casting : สื่อการเรียนการสอนทางไกลยุคใหม่ของ มสธ.
ว่าด้วยเรื่อง Broadband
เทคโนโลยี 3G

 

แบบสำรวจความคิดเห็น | Links | Site Map


Last updated : 02-Nov-2009 10:46 AM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.


 

 

หน้าหลัก มสธ :: Home