หน้าหลัก สทศ.

 

 

 

 

 

ECT Journal

 

สารจาก CKO สทศ.

รศ.ดร.สุพัตรา คูหากาญจน์

             โลกปัจจุบันกำลังก้าวไปสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร  หากนำความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรมาจัดการให้เป็นระบบโดยผ่านการสร้าง  เรียนรู้ รวบรวม แลกเปลี่ยนและแบ่งปัน ทำให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) นำไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกในการค้นหาและประยุกต์ใช้จะทำให้องค์กรพัฒนาระบบการทำงานและได้เปรียบใน
การแข่งขัน
 
             พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ระบุถึงหน้าที่ของส่วนราชการในการจัดการความรู้ว่า ส่วนราชการต้องพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผลของพระราชกฤษฎีกานี้ส่งผลให้ส่วนราชการต้องดำเนินการจัดการความรู้ และรายงานผลปฏิบัติราชการ โดยมีการจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในรายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้นการจัดการความรู้ จึงเป็นนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้องถือปฏิบัติ

             สำนักเทคโนโลยีการศึกษามีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดยมีพันธกิจในการพัฒนางานวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดระบบออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล รวมทั้งให้บริการเผยแพร่สื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  บุคลากรสำนักเทคโนโลยีจำเป็นต้องร่วมกันพัฒนาการจัดการความรู้อย่างเหมาะสม เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งในการรวบรวมจัดเก็บและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อันจะทำให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาต่อไป

 


 

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น | Links | Site Map


Last updated : 02-Nov-2009 3:47 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.


 

 

หน้าหลัก มสธ :: Home