หน้าหลัก สทศ.
วัตถุประสงค์
แจ้งลงโฆษณา
เสนอบทความ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูลวารสาร

ISSN 1686-5375
ชื่อภาษาไทย
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ Education and Communication Technology (ECT Journal)
เจ้าของ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฐานข้อมูล เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
                TCI: Thai Journal Citation Index Centre ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547
                วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

บทความวิจัยและบทความวิชาการทุกบทความในวารสาร ECT Journal ต้องผ่านการตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำมาเผยแพร่ลงในวารสารเท่านั้น

อ่านวารสาร ECT Journal …. Click!

VOL.1
VOL.2
VOL.3
VOL.4
   
     
VOL.5
VOL.6
VOL.7-8
     

ผู้ที่ประสงค์จะนำข้อเขียนในเล่มไปพิมพ์เผยแพร่ซ้ำ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายที่ว่าด้วยลิขสิทธิ์ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการวารสารฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยทุกครั้ง

ECT Journal ฉบับรวมเล่ม 9

เรื่องเด่นประจำฉบับ

  • กุญแจสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  • การพัฒนาแบบจำลองสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บทสรุปงานสัมมนาทางวิชาการ “Open Educational Resource: OER” แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การสั่งซื้อวารสาร

ฉบับปกติ ราคาฉบับละ 100 บาท
ฉบับรวมเล่ม ราคาฉบับละ 200 บาท

สนใจสั่งซื้อด้วยตัวเอง ติดต่อได้ที่
คุณกัลยา นาคนัตร์
ศูนย์โสตทัศนศึกษา ชั้น 3 อาคารบริการ 2
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร 0 2504 7322


    

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น | Links | Site Map


Last updated : 08-Jul-2013 4:02 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.


 

 

หน้าหลัก มสธ :: Home