หน้าหลัก สทศ.

 

 

 

 

 

 
สื่อการศึกษา


เกี่ยวกับสื่อการศึกษาทางไกล

วิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์

WebCasting :: Audio & Video on Demand

วีดิทัศน์ VCD/DVD

e-Learning

มัลติมีเดีย 

เกี่ยวกับสื่อการศึกษาทางไกล

สื่อการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สื่อในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มีลักษณะเป็นชุดการสอนทางไกลที่ประมวลประสบการณ์ของแต่ละหลักสูตรและนำมาวางแผนเตรียมการผลิตเป็นสื่อผสมให้อยู่ในรูปของ ชุดการสอนทางไกลที่ประกอบด้วยชุดการสอน ทางไกลด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ และ ชุดการสอนทางไกลด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ สำหรับชุดสอนทางไกลด้วยสื่อสิ่งพิมพ์เป็นชุดการสอนทางไกลที่จัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ส่วนใหญ่ไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์และเสริมเพิ่มเติมโดยสื่อเสริมอื่นดังนี้

สื่อหลัก คือสื่อที่มีเนื้อหาสาระและประสบการณ์หลักที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้แก่ สิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย ประมวลสาระชุดวิชา คู่มือการศึกษาและเอกสารชุดวิชาอื่นๆ

สื่อเสริม คือ สื่อที่ขยายเนื้อหาและประสบการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้จากสื่อหลักทั้ง นี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเพื่อเสริมเพิ่มเติม และช่วยให้นักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันให้เข้าใจดียิ่งขึ้น


วิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาในชุดวิชาศึกษาทั่วไปชุดวิชาแกน หรือชุดวิชา เฉพาะบางชุดวิชา ชุดวิชาละ 10-12 รายการ ความยาวรายการละ 20 นาที เพื่อเสริมเนื้อหาเป็นการขยายโลกทัศน์ ให้กับนักศึกษา จากข้อมูลและวิทยากรผู้มีประสบการณ์ นักศึกษาสามารถรับฟังรายการดังกล่าวได้ตามตารางออก อาการศรายการวิทยุกระจายเสียงที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้กับนักศึกษาทุกท่านล่วงหน้าโดยแนบไปกับข่าว มสธ. และทาง www.stou.ac.th 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้บริการการกระจายเสียงในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษา ส่งสัญญาณจากสถานีแม่ข่ายที่กรุงเทพฯ ไปยังสถานีย่อย 11 สถานีดังนี้

ลำดับที่

สถานี/จังหวัด

กำลังส่ง/KW

ระบบ

ความถี่

1.

กรุงเทพมหานคร

100

A.M.

1,467 KHz

2.

ลำปาง

100

A.M.

549 KHz

3.

ขอนแก่น

100

A.M.

621 KHz

4.

อุบลราชธานี

20

A.M.

711 KHz

5.

สุราษฎร์ธานี

50

A.M.

1,242 KHz

6.

สงขลา

50

A.M.

558 KHz

7.

นครสวรรค์

50

A.M.

936 KHz

8.

กระบี่

50

A.M.

963 KHz

9.

จันทบุรี

20

A.M.

927 KHz

10.

ระนอง

2.5

F.M.

105.75 MHz

11.

แม่ฮ่องสอน

2.5

F.M.

102 MHz

 

เวลาออกอากาศรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่าย 4 เพื่อการศึกษา แบ่งเป็นช่วงเวลาตามผังตารางออกอากาศ ดังนี้
ตารางออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษา
คลื่น 1,467 KHz ระบบ A.M.

วัน

เวลาออกอากาศ

จันทร์

06.30 - 07.00 น.

08.00 - 09.00 น.

15.10 - 17.00 น.

21.30 - 23.00 น.

อังคาร

06.30 - 07.00 น.

08.00 - 09.00 น.

15.10 - 17.00 น.

21.30 - 23.00 น.

พุธ

06.30 - 07.00 น.

08.00 - 09.00 น.

15.10 - 17.00 น.

21.30 - 23.00 น.

พฤหัสบดี

06.30 - 07.00 น.

08.00 - 09.00 น.

15.10 - 17.00 น.

21.30 - 23.00 น.

ศุกร์

06.30 - 07.00 น.

08.00 - 09.00 น.

15.10 - 17.00 น.

21.30 - 23.00 น.

เสาร์

13.00 - 14.10 น.

15.00 - 17.00 น.

21.30 - 23.00 น.

 

อาทิตย์

13.00 - 14.20 น.

14.20 - 17.30 น.

21.30 - 23.00 น.

 วิทยุโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยจัดให้มีรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อเสริมในชุดวิชาศึกษาทั่วไป ชุดวิชาแกน หรือชุดวิชาเฉพาะ บางชุดวิชา ความยาวรายการละ 20 - 30 นาที มุ่งขยายเนื้อหาที่เข้าใจยากด้วยการแสดงเสียง   และภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง ถ่ายทอดทัศนะของวิทยากรในแง่มุมต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางออกอากาศ   รายการวิทยุโทรทัศน์แต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาทุกคนล่วงหน้าในข่าว มสธ. และทาง www.stou.ac.th
            ปัจจุบันรายการของมหาวิทยาลัยแพร่ภาพออกอากาศ 3 สถานี ได้แก่
            1. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.กรมประชาสัมพันธ์
                ออกอากาศ     วันจันทร์ – วันเสาร์            เวลา 04.30 – 05.30 น.
            2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล
                ออกอากาศ     วันจันทร์ – วันศุกร์            เวลา 04.00 – 07.30 น. , 18.00 – 24.00 น.
                                    วันเสาร์ – วันอาทิตย์          เวลา 08.30 – 12.00 น.
                                                                        เวลา 13.00 – 15.30 น.
                                                                        เวลา 16.00 – 24.00 น.
            นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง DLTV 8 (ช่อง 88) ส่วนนักศึกษาที่เป็นสมาชิก TRUE VISIONS ในระบบเคเบิลทีวี รับชมได้ทาง TRUE VISIONS ช่อง 55
            3. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
                ออกอากาศ     วันจันทร์             เวลา 06.05 – 06.30 น. , 08.30 – 08.35 น. , 16.30 – 17.00 น.
                                    วันอังคาร            เวลา 10.25 – 10.30 น.
                                    วันพฤหัสบดี        เวลา 13.30 – 13.35 น.
                                    วันศุกร์               เวลา 12.30 – 13.00 น.
            นักศึกษาที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับชมได้ทาง ETV (ช่อง 96)
ในกรณีนักศึกษาไม่สามารถรับชมรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ในช่วงเวลาออกอากาศได้ สามารถเลือกรับฟังและรับชมรายการย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.stou.ac.th เลือกที่ Media on Demand
            รายการเพื่อการศึกษาและรายการเพื่อบริการสังคมทาง Webcasting อีกช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้บริการการศึกาแก่นักศึกษาและผู้สนใจ  คือ การรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงออกอากาศสดทางอินเทอร์เน็ต โดยนักศึกษาเข้าไปที่ www.stou.ac.th เลือกที่ Webcasting WebCasting :: Audio & Video on Demand

การศึกษาจากรายการ ON DEMAND ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มอีกช่องทางในการเรียนของนักศึกษาในรายการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยได้จัดทำฐานข้อมูลรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์เป็นรายการ ON DEMAND ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาสามารถเลือกรับฟังรับชมรายการย้อนหลังได้ตามต้องการ ได้ที่ www.stou.ac.th คลิกที่ Media on Demand

วีดิทัศน์ VCD/DVD

วีซีดีประจำชุดวิชา
ในบางชุดวิชาที่ต้องการขยายความแข้าใจในเนื้อหาสาระเอกสารการสอนประจำชุดวิชา ด้วยเสียงและภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยได้ผลิตวีซีดีประจำชุดวิชาขึ้น เพื่อเสนอเรื่องราวที่สอดคล้อง เสริม เติมเต็มเนื้อหาสาระของชุดวิชา ปกติกำหนดปริมาณไม่เกิน 2 แผ่นต่อชุดวิชาความยาวแผ่นละ 60 นาที

ซีดีเสียงประจำชุดวิชา มหาวิทยาลัยได้ผลิตซีดีเสียงประจำชุดใช้คู่กับเอกสารการสอน  เพื่อขยายเสริมหรือสรุปเนื้อหาสาระของเอกสารการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดส่งให้นักศึกษา พร้อมเอกสารการสอน โดยปกติกำหนดปริมาณไม่เกิน 4 แผ่น ต่อชุดวิชา ความยาวแผ่นละ 60 นาที


e-Learning

การศึกษาจากสื่อ e-learning :  มหาวิทยาลัยจัดให้สื่อเสริมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอนและศึกษาได้ด้วยทาง www.stou.ac.th


มัลติมีเดียประจำชุดวิชา

ชุดมัลติมีเดียประเภทซีดีรอมประจำชุดวิชา ในบางชุดวิชา มหาวิทยาลัยได้ผลิตชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ประจำชุดวิชา ใช้คู่กับเอกสารการสอน มีรูปแบบการนำเสนอลักษณะมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่จำเป็นในเอกสารการสอนที่แสดงกระบวนการ สาธิต ทดลอง หรือการเสนอเรื่องราวเป็นกรณี ในลักษณะของสื่อประสมที่เน้นการปฏิสัมพันธ์  ปกติกำหนดปริมาณไม่เกิน 2 แผ่นต่อชุดวิชา          

การศึกษาจากซีดีรอมประกอบชุดวิชา ในบางชุดวิชามหาวิทยาลัยได้จัดทำซีดีรอม : ชุดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมหรือขยายเนื้อหาของชุดวิชาที่ควรรู้ จำหน่ายให้นักศึกษาและผู้สนใจ โดยเนื้อหาไม่ซ้ำกับวีซีดีรอมประจำชุดวิชาซึ่งรายละเอียดมหาวิทยาลัย จะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบในข่าว มสธ. หรือติดต่อที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา โทร 0-2504-7307, 0-2504-7308

 

แบบสำรวจความคิดเห็น | Links | Site Map


Last updated : 30-Mar-2011 5:38 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.


 

 

หน้าหลัก มสธ :: Home