หน้าหลัก สทศ.

 

 

 

 

 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา


           มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญของการประกันคุณภาพ การศึกษาตามพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542ซึ่งได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  โดยในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรา 47  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ  การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ  ประกอบ ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

             มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานระดับสำนักมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก   ทำหน้าที่ ในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงาน  จัดทำคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง   การจัดวางระบบ     
กำกับและดำเนินการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

           สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยได้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง ทำหน้าที่กำหนดนโนบายการดำเนินงานประกันคุณภาพและสร้างความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในด้วยการทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นการศึกษาจะดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำรายงานสำหรับรองรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในปีการศึกษา 2551 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ตามแนวทาง ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวม 6 องค์ประกอบ (ในกรณีของบางสำนัก / สถาบัน อาจมีองค์ประกอบคุณภาพที่ต้องรับการประเมินมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

         

 

 

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น | Links | Site Map


Last updated : 09-Apr-2009 8:20 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.


 

 

หน้าหลัก มสธ :: Home