แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
  การประกันคุณภาพ
  การจัดการความรู้
  มาตรฐานการให้บริการ
  คณะทำงานต่างๆ
  คู่มือประชาชน
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
 
คณะทำงานต่างๆ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบัณฑิตศึกษา
2.
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบัณฑิตศึกษา
3.
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักบัณฑิตศึกษา
4.
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักบัณฑิตศึกษา
5.
พัฒนาระบบคุณภาพบริการบัณฑิตศึกษา
6.
การจัดการความรู้ของสำนักบัณฑิตศึกษา
7.
การจัดกิจกรรม 5 ส ของสำนักบัณฑิตศึกษา
8.
พัฒนาบุคลากรของสำนักบัณฑิตศึกษา
9.
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารภายในของสำนักบัณฑิตศึกษา
10.
การพัฒนาระบบ Internet ของสำนักบัณฑิตศึกษา
11.
พัฒนาการคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสำนักบัณฑิตศึกษา

 

 

 

     
     
   
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120