กลับหน้าแรก มสธ.
The Office of Internal Audit Sukhothai Thammathirat Open University
หน้าแรก | กฏบัตร | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | โครงสร้างและบุคลากร | แหล่งวิทยาการ | กระดานสนทนา
Administrator
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
 

ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 โดยระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2505 ที่กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการอย่างน้อย 1 คน ให้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จนถึง พ.ศ.2519 การตรวจสอบภายในของส่วนราชการเริ่มปรากฏภาพที่ชัดเจนขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่ารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัดมีอัตรากำลัง เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการหรือของจังหวัด โดยให้ปฏิบัติงานและมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงถือกำเนิดมาจากมติดังกล่าว สำหรับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดตั้งขึ้นเมื่อใด แต่จากข้อมูลพบว่าอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในมีการบรรจุอัตรากำลังครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523

ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 โดยมีการแบ่งส่วนงานดังต่อไปนี้

 • งานตรวจสอบด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการทั่วไป
 • งานตรวจสอบด้านงานสนันสนุนวิชาการ
 • งานตรวจสอบสารสนเทศ
 • งานอำนวยการและธุรการ
 •  
     
  ปรัชญา

  พัฒนางานตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยรับตรวจ
  เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพิ่มมูลค่าให้มหาวิทยาลัย
  ด้วยการเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
   

   
     
  ปณิธาน
  สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
  เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา โดยยึดหลักความโปร่งใส
  เป็นอิสระ และเที่ยงธรรม ด้วยการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
  การควบคุม และการกำกับดูแลที่ดี
   
     
  ติดต่อสอบถาม
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า ห้อง 204 ชั้น 2
  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ 02-504-7142
  โทรสาร 02-504-7142
  Email: ia.proffice@stou.ac.th
  จำนวนผู้เข้าชม 78008 คน

  footer

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.