หน้าหลัก

           

Web Link
ejodil
ห้องสมุดวิจัยออนไลน์
facebook ORD
Ajodil
news
quesionaire

search

ค้นจาก :     คำค้นหา :      
[แสดงข้อมูลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล]  [แสดงข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย]
project
12345678910
 
  การให้บริการในศูนย์บริการรถยนต์
ผู้วิจัย : นายวรวัช เลิศธนาพล   ปีที่แล้วเสร็จ : 2554    จำนวนผู้เข้าชม : 249  คน
 
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงสำหรับครู
ผู้วิจัย : 1.รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ธนวิบูลย์ชัย 2.รองศาสตราจารย์สุจิตรา หังสพฤกษ์ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์   ปีที่แล้วเสร็จ : 2554    จำนวนผู้เข้าชม : 280  คน
 
  การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ผู้วิจัย : 1.รองศาสตราจารย์สุมนทิพย์ บุญสมบัติ 2.รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์   ปีที่แล้วเสร็จ : 2554    จำนวนผู้เข้าชม : 273  คน
 
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ   ปีที่แล้วเสร็จ : 2552    จำนวนผู้เข้าชม : 312  คน
 
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ
ผู้วิจัย : 1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย 2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์   ปีที่แล้วเสร็จ : 2552    จำนวนผู้เข้าชม : 442  คน
 
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิด
ผู้วิจัย : 1.รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 2.รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 3.รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 4.อาจารย์ ดร.สุวรรณี ยหะกร   ปีที่แล้วเสร็จ : 2552    จำนวนผู้เข้าชม : 301  คน
 
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง ระบบบริการปรึกษาสำหรับครูที่ปรึกษา
ผู้วิจัย : 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง   ปีที่แล้วเสร็จ : 2554    จำนวนผู้เข้าชม : 233  คน
 
  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล เรื่อง พื้นฐานการให้การปรึกษาครอบครัวสำหรับครูที่ปรึกษา
ผู้วิจัย : 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร   ปีที่แล้วเสร็จ : 2554    จำนวนผู้เข้าชม : 265  คน
 
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะ
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และคณะ   ปีที่แล้วเสร็จ : 2552    จำนวนผู้เข้าชม : 239  คน
 
  การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลในการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ   ปีที่แล้วเสร็จ : 2552    จำนวนผู้เข้าชม : 263  คน
 
12345678910
     
 

 


Website counter
Updated: 10/06/2012
Copyright © 2012  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช