Home
  พิมพ์ใบสมัคร
 ใบสมัคร
 ใบแบบลายมือชื่อ
  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  STOU - EPT ให้กับผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในกรณีที่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น และสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อทราบระดับความรู้ของตนเองเป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน DIALOGUE  VOCABULARY STRUCTURE WRITING และ READING กำหนดการรับสมัครทดสอบปีละ 4 ครั้ง ดังนี้

 
รุ่นที่ ช่วงการรับสมัคร วันและเวลาสอบ การประกาศผลสอบ
54 15 มกราคม - 30 มีนาคม 2560 7 พฤษภาคม 2560
09.00 -11.30 น.
15 วัน (ทำการ) หลังสอบ
55 15 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2560 30 กรกฎาคม 2560
09.00 -11.30 น.
56 15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 5 พฤศจิกายน 2560
09.00 -11.30 น.
  วิธีการสมัครและชำระเงิน
 

1. บันทึกใบสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต
2. พิมพ์ใบสมัคร และใบแบบลายมือชื่อด้วยกระดาษ A4
3. ลงลายมือชื่อในใบสมัคร และใบแบบลายมือชื่อ
4. นำใบสมัครไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีบริการระบบ Pay At Post เพื่อชำระเงิน จำนวน 500 บาท เป็นค่าสมัครสอบ
5. ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละรุ่น ซึ่งประกอบด้วย
 
1) รูปถ่ายสี หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดย 1 รูป ติดที่ใบสมัคร และอีก 1 รูป ติดที่ใบแบบลายมือชื่อ
2) สลิปใบเสร็จรับเงิน Pay At Post ที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ออกให้
6. ส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ. 222 ปท. หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
(สมัครทดสอบโครงการ STOU-EPT)

 
  บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและกำหนดการสอบ
 

มหาวิทยาลัยจะส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและแจ้งวันเวลา และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องได้รับบัตรประจำตัว การแจ้งวันเวลา และสถานที่สอบก่อนวันสอบประมาณ 15 วัน นอกจากนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ วันเวลา และสถานที่สอบได้ทางเวบไซต์

 
  การสอบ
 

1. ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยจัดสอบตามศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หรือตามที่อยู่ของผู้สมัครสอบที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ
2. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้สมัครสอบจะขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และเปลี่ยนหรือย้ายสถานที่สอบไม่ได้ โดยเด็ดขาด และจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สม้ครสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการรับรอง ควบคู่กันในวันสอบ
4. ให้ใช้ปากกาในการกรอกข้อมูลและเซ็นชื่อทุกครั้ง และใช้ดินสอ 2B ขึ้นไปหรือ BB ในการระบายตัวเลือกในกระดาษคำตอบ
5. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างเคร่งครัด

 
  การประกาศผลสอบ
 

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะแจ้งผลการสอบแก่ผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของผู้สมัครสอบ ประมาณ 15 วันหลังวันสอบหรือตรวจสอบผลการสอบได้ทางเวบไซต์

 
  ผลการสอบ
 

1. ผลการสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกสาขาวิชา โดยสามารถใช้ประกอบการสมัครได้ภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ
2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT จะช่วยให้ผู้สอบทราบระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงสร้าง ศัพท์ การอ่านและการเขียน

 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7213 หรือ 0 2504 7217 ในวันและเวลาราชการ
e-mail : ad.reoffice@stou.ac.th