การเพิ่ม ถอนขุดวิชา

สำหรับวิชา
10164 และ 10111 ซึ่งต้องการถอนชุดวิชาดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ใน โครงสร้างหลักสูตร สำหรับภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ตอนนี้ยังทำได้ไหมคะ ต้องทำอย่างไรคะ

และ การเพิ่มชุดวิชาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ต้องทำอย่างไรคะ ยังทำได้ไหมคะ

Top Hit Questions

หมวดคำถามที่ถามมากที่สุด

37%
การลงทะเบียนเรียน
12%
การสำเร็จการศึกษา
12%
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและเอกสารต่างๆ