หน้าหลัก  |  ข้อแนะนำ  | ขั้นตอนการยื่นคำร้อง  |   พิมพ์เอกสารคำร้อง
  ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงจัดสอบ และจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้หลังจากการสอบเสร็จสิ้น  
แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
วันที่ยื่นคำร้อง :   29/9/2559 ภาคการศึกษา :    1       ปีการศึกษา :    2556
ข้อมูลในการขอเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย
รหัสประจำตัวนักศึกษา :    กรุณากรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก
คำนำหน้าชื่อ : ชื่อ - นามสกุล :
เลขประจำตัวประชาชน :    กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
วิธีการติดต่อ (กรุณาเลือกวิธีการติดต่อ)          ผ่านผู้รับฝาก        นักศึกษาโดยตรง

ชื่อผู้รับฝาก (กรณีผ่านผู้รับฝาก)
ชื่อสถานที่ติดต่อ
(เช่น บริษัท/ห้างร้าน หมู่บ้าน คอนโด ฯลฯ)
เลขที่   หมู่ที่   ซอย   ถนน       
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์    หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ
Email Address    อีเมล์ที่สามารถติดต่อคุณได้สะดวก ถ้าไม่มีให้ใส่ xxx@xxx.com

  การกรอกข้อมูลทั้งหมดนักศึกษาจำเป็นต้องกรอกให้ถูกต้อง ระบบจะรับคำร้องเมื่อนักศึกษาตอบตกลง ด้านล่าง !

  
   หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยจะปิดการให้บริการเปลี่ยนที่อยู่เพื่อจัดสอบภายใน 45 วัน โดยจะดำเนินการจัดสอบให้นักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ส่วนคำร้องที่ได้รับหลังจากนั้น มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงให้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบในภาคการศึกษานั้นๆ ส่วนนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบ ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ สามารถยื่นคำร้องไปยัง สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ก่อนการสอบ 45 วัน

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาโปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ รหัสไปรษณีย์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะใช้ที่อยู่นี้ในการจัดส่งเอกสารการสอน สถานที่ในการจัดสอบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ให้กับนักศึกษา

เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ตอบตกลง !