แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา
คำชี้แจง  1. แบบสอบถามฉบับนี้มี 7 ตอน เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 4 กิจกรรมของโครงการพัฒนาครูทั้งระบบโดย  
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
   ตอนที่ 2 จำนวนสมาชิกกลุ่มเครือข่ายฯและจำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู
   ตอนที่ 3 - 6 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
   ตอนที่ 7 ข้อเสนอรูปแบบการพัฒนาครูทั้งระบบ
 
  2. ในรายการที่ต้องบันทึกเป็นตัวเลขจะต้องบันทึกเป็นตัวเลขเท่านั้น และในส่วนของการแจ้งเตือนความไม่ถูกต้องของการบันทึกข้อมูล ท่านจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนทำการส่งแบบสอบถาม  
  3. โปรดเลือกตัวเลือกหรือเติมข้อความในช่องว่างให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ในส่วนของการเลือกตอบให้ทำเครื่องหมาย ตามความเป็นจริง ถ้าต้องการยกเลิกให้เลือกรายการเดิมซ้ำ  
  4. เมื่อตอบทุกข้อความใน แต่ละตอนแล้วให้เลือกกดปุ่มส่งแบบสอบถาม  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา     
 
 
2. จังหวัด       รหัสไปรษณีย์      
  3. ระดับสถานศึกษา  
   
  4. ขนาดสถานศึกษา  
   
  5. บทบาทในการฝึกอบรมผ่านระบบ e-Training (UTQ)  
 

   
  6. บทบาทในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาระดับจังหวัด    
 

 
       
ตอนที่ 2 จำนวนสมาชิกกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและจำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  2.1 จำนวนสมาชิกของกลุ่มเครือข่าย
  ระดับกลุ่มเครือข่าย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบ
จำนวนสมาชิกกลุ่มเครือข่าย จำนวนศูนย์พัฒนา
ตามกลุ่มสาระ
  แกนนำ ไม่ใช่แกนนำ
  1. ปฐมวัย
 

 

 

 
  2. ประถมศึกษา
 

 

 

 
  3. มัธยมศึกษาตอนต้น
 

 

 

 
  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย
 

 

 

 
  5. การศึกษาพิเศษ
 

 

 

 
  6. ผู้บริหาร
 

 

 

 
           
  2.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู      
  ประเภทกิจกรรม จำนวนโครงการตามแผน จำนวนโครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน  
  1. การจัดการความรู้      
  2. การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ         
  3. การใช้สื่อ นวัตกรรม      
  4. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้      
  5. การวัดและประเมินผล      
  6. การพัฒนาครูสู่มืออาชีพ      
     
ตอนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษา
         5 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการมากที่สุด
       4 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการมาก
       3 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการปานกลาง
       2 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการน้อย
       1 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการน้อยที่สุด
  รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์
  1. ประสิทธิผล  
     1.1 การฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาช่วยพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน
   1.2 การฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาช่วยพัฒนาให้ได้ครูที่ดี
     1.3 การฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาทำให้ครูสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
     1.4 การฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษาทำให้ได้ครูต้นแบบหรือครูแกนนำ
     1.5 ผู้บริหารมีความรู้และสมรรถนะในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.ประสิทธิภาพ  
     2.1 ความเพียงพอของงบประมาณสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
     2.2 ความรวดเร็วของการประสานงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     2.3 ความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ ให้ครูเข้ารับการฝึกอบรม
     2.4 ความสะดวกในการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด
  3. คุณภาพการพัฒนาครู  
     3.1 ความเหมาะสมของการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
     3.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 
     3.3 ความเหมาะสมของวิธีการดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันอุดมศึกษา
     3.4 ความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาในการฝึกอบรม
  4. การพัฒนาองค์กร  
     4.1 ผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนามีการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน 
     4.2 ครูที่ได้รับการพัฒนามีการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
     4.3 ครูรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
     4.4 ครูระดับสูงสามารถเป็นครูต้นแบบหรือแกนนำในการพัฒนาครูตาม กลุ่มสาระของสถานศึกษาได้
  5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
     5.1 ปัญหาสำคัญของการฝึกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา (ตอบไม่เกิน 5 ข้อ)
 
     5.2 ข้อเสนอแนะของการฝึกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา  
 
     
ตอนที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการฝึกอบรมด้วยระบบ e-Training (UTQ)
         5 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการมากที่สุด
       4 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการมาก
       3 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการปานกลาง
       2 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการน้อย
       1 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการน้อยที่สุด
  รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์
  1. ประสิทธิผล  
     1.1 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเอง
     1.2 การฝึกอบรมทำให้ได้แนวทางการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
     1.3 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี
     1.4 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการบริหารเวลามีระเบียบวินัยในการกำกับการทำงานของตนเอง
     1.5 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
     1.6 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     1.7 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะการคิดจากการสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
  2. ประสิทธิภาพ      
     2.1 ความสะดวกในการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
     2.2 ความรวดเร็วในการประสานงานกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
     2.3 ความสะดวกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามเวลาที่กำหนด  
     2.4 ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้ให้บริการผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา      
     2.5 ระดับสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้ในสถานศึกษา             
     2.6 ความรวดเร็วที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาขณะฝึกอบรม
     2.7 การฝึกอบรมแบบ e-Training ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายของครู
  3. คุณภาพการพัฒนาครู          
     3.1 ความเหมาะสมของการกำหนดความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการใน ระดับต่างๆ
     3.2 หลักสูตรการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม
     3.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน
     3.4 ความเหมาะสมของระบบฝึกอบรม e-Training
     3.5 ความหลากหลายของสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
     3.6 ระบบบริหารจัดการฝึกอบรมแสดงผลได้ตลอดระยะการฝึกอบรมไม่มีอาการสะดุด
     3.7 มีจำนวนผู้ดูแล และประสานงานเพียงพอในการดำเนินการฝึกอบรม
     3.8 ความสามารถของเจ้าหน้าที่ Call Center ในการช่วยเหลือการเข้าสู่ระบบการฝึกอบรมได้ตลอดเวลาทำการ
     3.9 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
     3.10 ความเหมาะสมของกิจกรรมในการฝึกอบรม
     3.11 ความรู้ความสามารถของผู้สอนประจำหลักสูตร
     3.12 ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
     3.13 ความรู้ที่ให้ในการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
  4. การพัฒนาองค์การ  
     4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
     4.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
     4.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปสร้างเครือข่าย
  5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
     5.1 ปัญหาสำคัญจากการฝึกอบรมด้วยระบบ e – Training (ตอบไม่เกิน 5 ข้อ)
 
     5.2 ข้อเสนอแนะการฝึกอบรมด้วยระบบ e – Training
 
ตอนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของครูระดับสูง
         5 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการมากที่สุด
       4 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการมาก
       3 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการปานกลาง
       2 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการน้อย
       1 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการน้อยที่สุด
  รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์
  1. ประสิทธิผล  
     1.1 โครงการให้ทุนการศึกษาต่อช่วยให้ผู้รับทุนมีความรู้เพิ่มขึ้น
     1.2 โครงการให้ทุนการศึกษาต่อช่วยให้ผู้รับทุนมีความเป็นครูที่ดี
     1.3 โครงการให้ทุนการศึกษาต่อช่วยให้ผู้รับทุนสามารถเป็นครูต้นแบบหรือครูแกนนำได้
     1.4 โครงการให้ทุนการศึกษาต่อช่วยให้ผู้รับทุนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
  2. ประสิทธิภาพ      
     2.1 ความเหมาะสมของจำนวนเงินทุนที่ให้ (500 ทุน)
     2.2 ความรวดเร็วของการประสานงานการให้ทุนการศึกษาต่อ
     2.3 ความเหมาะสมของกำหนดการยื่นขอรับทุนการศึกษาต่อ
     2.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาต่อ (2 ปี)
     2.5 ความเพียงพอของจำนวนเงินทุนที่ให้
     2.6 คาดว่าผู้รับทุนการศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาที่กำหนด
   3. คุณภาพการพัฒนาครู          
     3.1 ความเหมาะสมของวิธีการจ่ายเงินทุน
     3.2 ความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับทุน
     3.3 ความเหมาะสมของจำนวนทุนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     3.4 ความเหมาะสมของแนวทางการคัดเลือกผู้เข้ารับทุน
     3.5 ความเหมาะสมของหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
     3.6 ความเหมาะสมของวันและเวลาในการเข้ารับการศึกษาต่อ
     3.7 ความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาของผู้รับทุน
     3.8 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาของผู้รับทุน
     3.9 ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาต่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  4. การพัฒนาองค์การ  
     4.1 ผู้รับทุนมีการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
     4.2 ผู้รับทุนมีการนำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
     4.3 ผู้รับทุนมีการนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับครูอื่นในฐานะครูต้นแบบ หรือครูแกนนำ
  5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
     5.1 ปัญหาสำคัญจากกิจกรรมให้ทุนการศึกษาต่อ (ตอบไม่เกิน 5 ข้อ)
 
      5.2 ข้อเสนอแนะกิจกรรมให้ทุนการศึกษาต่อ กรรมให้ทุนการศึกษาต่อ
 
ตอนที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวัด และ ศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
         5 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการมากที่สุด
       4 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการมาก
       3 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการปานกลาง
       2 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการน้อย
       1 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการน้อยที่สุด
  รายการ ระดับผลสัมฤทธิ์
  1. ประสิทธิผล  
     1.1 กลุ่มเครือข่ายฯมีการพัฒนาผู้บริหารและ/หรือครูอย่างต่อเนื่อง
     1.2 กลุ่มเครือข่ายฯพัฒนาผู้บริหารและ/หรือครูให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
     1.3 กลุ่มเครือข่ายฯพัฒนาผู้บริหารและ/หรือครูได้สอดคล้องกับความต้องการ
     1.4 กลุ่มเครือข่ายฯจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ผู้บริหารและ/หรือครูได้รับไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
     1.5 ศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาครูแต่ละกลุ่มสาระให้มีความสามารถสูงขึ้นในการจัดการเรียนรู้
  2. ประสิทธิภาพ      
     2.1 ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายฯ
     2.2 ความเพียงพอของงบประมาณในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูของเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     2.3 ความรวดเร็วของการประสานงานของกลุ่มเครือข่ายฯกับครู ยความสะดวกให้
     2.4 การอำนวยความสะดวกให้ครูของเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายฯ
     2.5 การอำนวยความสะดวกให้ครูของสถานศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุ่มเครือข่ายฯ 2
     2.6 ความรวดเร็วของการประสานงานของศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กับครู
     2.7 การอำนวยความสะดวกให้ครูของเขตพื้นที่การศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
  3. คุณภาพการพัฒนาครู          
     3.1 ความเหมาะสมของจำนวนผู้บริหารแกนนำที่กลุ่มเครือข่ายฯจัดให้มีขึ้น  
     3.2 ความเหมาะสมของจำนวนครูแกนนำที่กลุ่มเครือข่ายฯ จัดให้มีขึ้น
     3.3 ความเหมาะสมของครูแกนนำที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มเครือข่ายฯ
     3.4 ความเหมาะสมของจำนวนครูแกนนำของศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้
     3.5 ความเหมาะสมของจำนวนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพครูของกลุ่มเครือข่ายฯ
     3.6 ความครอบคลุมของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพครูของกลุ่มเครือข่ายฯ
     3.7 ความสามารถของกลุ่มเครือข่ายในการจัดการความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา ของสถาบันอุดมศึกษาโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     3.8 ความสามารถของกลุ่มเครือข่ายฯในการเป็นเวทีและ/หรือจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอ Best Practice
     3.9 ความสามารถของกลุ่มเครือข่ายฯในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เรียงตามลำดับความสำคัญของปัญหา
     3.10 ความชัดเจนของแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระโดยอาศัยความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษามาใช้
     3.11 ความเหมาะสมในการจัดให้ครูใช้สื่อนวัตกรรม และ/หรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน
     3.12 ความเหมาะสมของแผนพัฒนาที่กลุ่มเครือข่ายฯ จัดทำเพื่อให้ครูนำไปปฏิบัติในสถานศึกษา
     3.13 ความเหมาะสมของการนิเทศ ประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายฯ
     3.14 ความรู้ ทักษะที่ครูได้รับจากการพัฒนาของกลุ่มเครือข่ายฯ
     3.15 ความรู้ ทักษะที่ครูได้รับจากการพัฒนาของศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้
     3.16 ความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  4. การพัฒนาองค์การ  
     4.1 ความสามารถของกลุ่มเครือข่ายฯในการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง  
        4.1.1 ระดับปฐมวัย 
        4.1.2 ระดับประถมศึกษา
        4.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
        4.1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        4.1.5 การศึกษาพิเศษ
        4.1.6 ผู้บริหาร
     4.2 ครูมีการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายฯไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
     4.3 ครูมีการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
     4.4 ครูมีการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายฯ และศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
     4.5 ผู้บริหารมีการนำความรู้และสมรรถนะจากกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายฯ ไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
     5.1 ปัญหาสำคัญในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวัด (ตอบไม่เกิน 5 ข้อ)
 
     5.2 ข้อเสนอแนะการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับจังหวัดัดการศึกษาระดับจังหวัด
 
     5.3 ปัญหาสำคัญในการดำเนินกิจกรรมศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตอบไม่เกิน 5 ข้อ)
 
     5.4 ข้อเสนอแนะกิจกรรมศูนย์พัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
   
ตอนที่ 7 ข้อเสนอรูปแบบการพัฒนาครูทั้งระบบ
           ท่านคิดว่ารูปแบบบการพัฒนาครูที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร  
 
     
     
                
     
  ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่ง
คณะผู้ประเมิน