ลงทะเบียนภาค 1/57

ในปีการศึกษา 2557 มสธ.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้ปรับปฏิทินการศึกษาใหม่ กำหนดการและกิจกรรมทางด้านงานทะเบียนนักศึกษาได้เลื่อนไปจากเดิม โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2557  ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2557 มสธ. ถึงจะส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนในนักศึกษา และเริ่มลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 17 มิ.ย-1 ส.ค. 2557 ดูปฏิทินการศึกษาคลิกที่นี่

เลื่อนวันสอบไล่ภาค 2/56

มหาวิทยาลัยเลื่อนวันสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2556 จากวันที่ 26-27 เมษายน 2557 เป็นวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2557

การขอทราบผลสอบ

นักศึกษาท่านใดที่เข้าสอบแล้วผลสอบไม่ออก หากต้องการทราบผลสอบและเหตุที่ผลสอบไม่ออก ให้ยื่นคำร้องถึงสำนักทะเบียนและวัดผล ภายใน 90 วัน (นับจากวันสอบของแต่ละภาคการสอบ) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการขอตรวจสอบคะแนนและขอตรวจสอบข้อมูลการเข้าสอบ