เปิดลงทะเบียนเรียนภาค 2/57

มหาวิทยาลัยมีกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  2/2557  ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557
ถึง 13 มกราคม 2558 และ
กำหนดการเปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ในวันที่ 15 มีนาคม 2558  นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดในคู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2557 ที่สำนักทะเบียนและวัดผลจัดส่งให้ก่อนหน้าแล้ว หรือคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2557 ซึ่งสำนักทะเบียนและวัดผลจะจัดส่งให้นักศึกษาภายในวันที่ 13-28 พฤศจิกายน 2557

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับคู่มือการลงทะเบียนเรียน สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่นี่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัครและรับสมัครนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557- 16 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ และสามารถชำระเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งด้วยระบบ Pay @ Post (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...
    ที่ทำการของมหาวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี
    ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 จังหวัด        
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
    โทร. 0 2504 7788 หรือ 0 2982 9700 ดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครคลิกที่นี่

นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการโอนชุดฟรี

หลังจากที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และได้เลขประจำตัวนักศึกษาใหม่แล้ว
1.ให้ตรวจสอบชุดวิชาที่เคยสอบผ่านว่าตรงกับหลักสูตรที่สมัครใหม่อะไรบ้าง (ถ้าไม่ทราบว่าสอบผ่านชุดอะไรบ้างให้ยื่นคำร้องเพื่อขอใบรายงานผลกับสำนักทะเบียนฯ หรือตรวจสอบในเว็บนี้)
2.ยื่นคำร้องขอโอนชุดวิชา โดยแนบหลักฐานเป็นใบแจ้งผลสอบชุดวิชาที่ขอโอน หรือใช้ใบรายงานผลการเรียนมาประกอบการโอน
3.หากนักศึกษาเรียนสัมฤทธิบัตรไว้ด้วยสามารถนำมาโอนพร้อมกันได้ฟรี
4.หากเรียนแต่สัมฤทธิบัตรไว้อย่างเดียวแต่ยังไม่เคยเป็นนักศึกษา มสธ. (ป.ตรี) จะนำมาโอนฟรีไม่ได้
5.หากนักศึกษาเรียนจบแล้ว จะมาใช้สิทธินำชุดที่เรียนจบได้รับปริญญามาโอนฟรีไม่ได้