ขออภัย! ระบบได้แจ้งว่า The transaction log for database 'ORE' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases โปรดแจ้ง Web Admin เพื่อแก้ไขต่อไป

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา งานรับลงทะเบียน การเพิ่มชุดวิชา การถอนชุดวิชา การรักษาสถานภาพนักศึกษา การลงทะเบียนสอบซ่อม การเทียบงานรายวิชาและโอนชุดวิชา การต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การออกเอกสารสำเร็จการศึกษา และเอกสารสำคัญต่าง ๆ และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ่งฝ่ายทะเบียนนักศึกษาแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 6 งาน คือ

1. งานธุรการ
2. งานรับลงทะเบียน
3. งานทะเบียนการศึกษา
4. งานเอกสารสำคัญ
5. งานประมวลผลข้อมูลทะเบียนการศึกษา