ขออภัย! ระบบได้แจ้งว่า The transaction log for database 'ORE' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases โปรดแจ้ง Web Admin เพื่อแก้ไขต่อไป

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2556

ประกาศ ณ วันที่: 2 มีนาคม 2556 อ่าน: 142572 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมีกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่  2/2556   ภายในวันที่ 1กันยายน 2556
ถึง 16 ตุลาคม 2556 นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดในคู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2556 ที่สำนักทะเบียนและวัดผลจัดส่งให้ก่อนหน้าแล้ว  สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับคู่มือการลงทะเบียนเรียน สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ใน Website ของมหาวิทยาลัย หรือคลิกที่นี่

การเพิ่มชุดวิชาและการลาพักการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2556

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 และลาพักการศึกษา
(นักศึกษาเก่า) ได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
นักศึกษาสามารถเพิ่มชุดวิชาได้เฉพาะภาคการศึกษาปกติ ได้ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา ยกเว้น นักศึกษาที่สอบผ่านในภาคปฏิบัติแล้ว ขอเพิ่มชุดเพื่อเข้าสอบในภาคทฤษฎีเพียงอย่างเดียว

ช่องทางการลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนสอบซ่อมนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนสอบซ่อม ได้  5 วิธี คือ
1.ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย จำกัด  (มหาชน)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ   
2. ลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์  (1551)  และชำระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
3. ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน   ณ  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ    
4. ลงทะเบียนทาง  Internet และชำระเงินด้วยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
5. ลงทะเบียนด้วยตนเอง  ณ ที่ทำการ มสธ. หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์

หัวข้อข่าวอื่นๆ