หน่วยที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
#หัวข้อ/คำถามตอบ
35 POSDCORB คืออะไรครับ
ถามโดย:   เมื่อวันที่:26/8/2555 11:10:04
39 ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ หมายถึงอะไร ครับ
ถามโดย:motivat   เมื่อวันที่:31/8/2555 1:34:30
41 จะออกแนวคิดไหนค่ะ
ถามโดย:วัชรีพร   เมื่อวันที่:10/9/2555 14:30:23
72 การเฉลยแบบทดสอบ แบบประเมินตนเองก่อนเรียน
ถามโดย:yahyah   เมื่อวันที่:22/7/2556 13:37:32
เรียนคุณ y.... อ่านต่อ..
73 ทฤษฎีอนุมาน - ทฤษฎีอุปมาน
ถามโดย:narawit_s   เมื่อวันที่:1/8/2556 11:38:43
ขอความกรุณ.... อ่านต่อ..
       
 

Home

ข่าวสารงานทะเบียน

รู้จักสำนักทะเบียนและวัดผล

STOU Connect

วิกิทะเบียนฯ

สมัครเป็นนักศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน

การรักษาสถานภาพนักศึกษา

คำถามถามบ่อย

ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ

การเข้ารับการฝึกปฏิบัติ

การเตรียมตัวสอบ

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
(มสธ 10)

ข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลดกิจกรรมประจำชุดวิชา

ตรวจสอบการส่งสมุดฝึกอักษรจีน

บริการออกข้อสอบ และจัดสอบทั่วประเทศ

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บไซต์สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
© 2555 Office of Registration, Records and Evaluation
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ติชมหรือติดต่อผู้ดูแลระบบ re.reoffice@stou.ac.th
หรือ โทร. 025047231
Scroll to top