สำนักทะเบียนและวัดผล

 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด
 • อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Fax: 029829606-7
 • Email: reoffice@stou.ac.th

เรียนทางไกลกับ มสธ.

มสธ. เป็นมหาวิทาลัยเปิด

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน สามารถเรียนโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดคลิกอ่านที่นี่

ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.

นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบถามปัญหา หรือติดต่อกับสำนักทะเบียนและวัดผล ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรสามารถติดต่อได้ 3 วิธีคือ

 • 1. ทางจดหมาย จ่าหน้าซองถึง สำนักทะเบียนและวัดผล ตามที่อยู่ทางซ้ายมือ
      ในการติดต่อ โปรดระบุปัญหา พร้อมแจ้งชื่อ เลขประจำตัวนักศึกษา และที่อยู่เพื่อติดต่อกลับให้ชัดเจน
 • 2. ทางโทรศัพท์ ใช้หมายเลข 02 504 7231 และโทรสาร (FAX) 02 982 9606-7
 • 3. ทางอีเมลที่re.reoffice@stou.ac.th ในการติดต่อ โปรดระบุปัญหา พร้อมแจ้งชื่อ เลขประจำตัวนักศึกษา และที่อยู่เพื่อติดต่อกลับให้ชัดเจน
 • สำหรับข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/เอก) โปรดติดต่อที่หมายเลข 02 504 7561-4 สอบถามเรื่องทั่วไปได้ที่ Call center โทร. 02 504 7788
 • เนื่องจากสำนักทะเบียนและวัดผลได้รับเอกสารต่างๆ จากนักศึกษาทางโทรสารที่ไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใดๆ ส่งมาให้จำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา กรณีดังกล่าวจึงอาจเกิดความล่าช้าและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นในการส่งโทรสาร (FAX) มายังสำนักทะเบียนและวัดผลขอให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา และปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการให้สำนักทะเบียนและวัดผลดำเนินการให้ กรณีที่ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่เป็นปัญหาต่อเนื่องกัน ขอให้แจ้งปัญหาหรือเขียนข้อความไว้บนหลักฐาน หรือให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกับท่าน ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตามปัญหาและดำเนินการให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของท่าน