วันประกาศผลสอบซ่อม 2 ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2554

ประกาศ ณ วันที่: 14 สิงหาคม 2555 อ่าน: 132671 ครั้ง

สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งวันประกาศผลการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2554 ดังต่อไปนี้

ชุดวิชา วันประกาศผลสอบ
ชุดวิชา STOU-EPT 21 สิงหาคม 2555
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบปรนัย 14 กันยายน 2555
ชุดวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัยหรือข้อสอบปรนัย 24 กันยายน 2555
ชุดวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตร 27 กันยายน 2555
ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ 4 ตุลาคม 2555

หัวข้อข่าวอื่นๆ