ขออภัย! ระบบได้แจ้งว่า The transaction log for database 'ORE' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases โปรดแจ้ง Web Admin เพื่อแก้ไขต่อไป

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2555

ประกาศ ณ วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555 อ่าน: 40092 ครั้ง

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2555

ในการสอบซ่อม  ภาคการศึกษาที่ 1/2555  มีทั้งหมด  419  ชุดวิชา  ข้อสอบมี  3  ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1         ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบทั้งฉบับ จำนวน  376  ชุดวิชา

ลักษณะที่ 2         ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบส่วนหนึ่ง และอัตนัยอีกส่วนหนึ่ง  จำนวน  42  ชุดวิชา

ลักษณะที่ 3        ข้อสอบอัตนัยทั้งฉบับ  จำนวน  1  ชุดวิชา

ข้อสอบลักษณะที่ 2  และ 3  มีจำนวนข้อสอบ  43  ชุดวิชา   ดังมีรายชื่อชุดวิชาต่อไปนี้

ลำดับที่

รหัส

ชื่อชุดวิชา

จำนวนข้อสอบ

ปรนัย (ข้อ)

อัตนัย(ข้อ)

1

10161

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

75

3

2

10163

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

80

2

3

14318

หลักการแปลภาษาอังกฤษ      

50

2

4

15206

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

80

2

5

15307

กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

60

3

6

16338

การข่าวเบื้องต้น

90

2

7

16440

การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

90

2

8

22412

ภาษาไทย 5: การอ่านสำหรับครู

90

1

9

22413

ภาษาไทย 6: การเขียนสำหรับครู

40

3

10

27104

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

90

2

11

32204

การบัญชีขั้นต้น

60

3

12

32205

การบัญชีขั้นกลาง 2

60

3

13

32207

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

60

3

14

32208

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

60

3

15

32209

การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

60

2

16

32311

การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2

60

3

17

32314

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

50

3

18

32447

การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร

75

2

19

41211

กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

60

3

20

41212

กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

60

3

21

41231

กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

60

3

22

41232

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

60

3

23

41311

กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

60

3

24

41321

กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

60

3

25

41322

กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทนประกันภัย

60

3

26

41341

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

60

3

27

41342

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

60

3

28

41343

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

60

3

29

41421

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

60

3

30

41451

กฎหมายระหว่างประเทศ

60

3

31

54104

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน

90

1

32

60323

เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

60

2

33

70201

คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน

90

1

34

80101

ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

90

1

35

80203

ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

90

1

36

80309

ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

90

1

37

81310

ปรัชญาการเมือง

90

1

38

81311

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

90

1

39

81314

หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

90

1

40

82323

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

90

1

41

82422

มหาอำนาจกับการเมืองโลก

90

1

42

82423

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

90

1

 

ข้อสอบอัตนัยทั้งฉบับ  จำนวน  1  ชุดวิชา

ลำดับที่

รหัส

ชื่อชุดวิชา

จำนวนข้อสอบ

ปรนัย (ข้อ)

อัตนัย(ข้อ)

1

55311

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

-

5

หมายเหตุ   ชุดวิชา 97315   เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม    อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยคำนวณชนิดธรรมดาได้

หัวข้อข่าวอื่นๆ