ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่ 2/55

ประกาศ ณ วันที่: 2 มีนาคม 2556 อ่าน: 78407 ครั้ง

ในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2555  มีทั้งหมด  456  ชุดวิชา  ข้อสอบมี  2  ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1     ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบทั้งฉบับ จำนวน  415  ชุดวิชา
ลักษณะที่ 2     ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบส่วนหนึ่ง และอัตนัยอีกส่วนหนึ่ง  จำนวน  41  ชุดวิชา
ดังมีรายชื่อชุดวิชาต่อไปนี้
ลำดับที่ รหัส ชื่อชุดวิชา จำนวนข้อ
ปรนัย อัตนัย
1 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 75 3
2 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 80 2
3 10202 การอ่านภาษาไทย 90 2
4 12304 ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 40 4
5 13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 80 2
6 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 80 2
7 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 80 2
8 16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น 100 2
9 22322 การเขียนภาษาอังกฤษ 60 6
10 22414 ภาษาไทย 7 : วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู 20 5
11 22451 การสอนคณิตศาสตร์ 60 3
12 32204 การบัญชีขั้นต้น 60 3
13 32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 60 3
14 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 60 3
15 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 60 3
16 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 60 2
17 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 60 3
18 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 50 3
19 32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 75 2
20 41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา 60 3
21 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด 60 3
22 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน 60 3
23 41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 60 3
24 41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 60 3
25 41323 กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน 60 3
26 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท 60 3
27 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง 60 3
28 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย 60 3
29 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา 60 3
30 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 60 3
31 54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน 90 1
32 70412 โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน 90 1
33 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ 90 1
34 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย 90 1
35 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 90 1
36 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ 90 1
37 82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 90 1
38 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย 90 1
39 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 90 1
40 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 90 1
41 97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 6
หมายเหตุ ชุดวิชา 97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยคำนวณชนิดธรรมดาได้

หัวข้อข่าวอื่นๆ