วันประกาศผลสอบไล่ภาค 2/55 และกำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม

ประกาศ ณ วันที่: 1 พฤษภาคม 2556 อ่าน: 562197 ครั้ง

ในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีกำหนดจัดสอบซ่อมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการรับลงทะเบียนสอบซ่อมจากช่วงวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2556 เป็นช่วงวันที่ 1-19 มิถุนายน 2556

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดประกาศผลสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ดังต่อไปนี้
1. ชุดวิชาที่เป็นข้อสอบปรนัยล้วนจะประกาศผลสอบประมาณวันที่ 4 มิถุนายน 2556
2. ชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยผสมกับอัตนัยจะประกาศผลสอบประมาณวันที่ 14 มิถุนายน 2556
3. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพและชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติจะประกาศผลสอบประมาณวันที่ 28 มิถุนายน 2556 และให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกปฏิบัติฯ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2556) หากประสงค์จะเข้าสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนสอบซ่อมภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดข้างต้น จะไม่มีสิทธิเข้าสอบซ่อมในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

หัวข้อข่าวอื่นๆ