ลักษณะของข้อสอบไล่ภาค 1/2556

ประกาศ ณ วันที่: 13 สิงหาคม 2556 อ่าน: 98899 ครั้ง

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ในการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 มีชุดวิชาจัดสอบทั้งหมด 434 ชุดวิชา จำแนกข้อสอบเป็น 3 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบทั้งฉบับ จำนวน 387 ชุดวิชา

ลักษณะที่ 2 ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบส่วนหนึ่ง และอัตนัยอีกส่วนหนึ่ง จำนวน 46 ชุดวิชา

ลักษณะที่ 3 ข้อสอบอัตนัยทั้งฉบับ จำนวน 1 ชุดวิชา ดังมีรายชื่อชุดวิชาต่อไปนี้

ลำดับที่ ชุดวิชา จำนวนข้อสอบ
ปรนัย (ข้อ) อัตนัย (ข้อ)
1 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 75 3
2 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 80 2
3 14318 หลักการแปล 50 2
4 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 60 1
5 14422 การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 30 3
6 15206 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 80 2
7 15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ 60 3
8 16338 การข่าวเบื้องต้น 90 2
9 16440 การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 90 2
10 21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 60 3
11 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำหรับครู 90 1
12 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำหรับครู 40 3
13 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 90 2
14 32204 การบัญชีขั้นต้น 60 3
15 32205 การบัญชีขั้นกลาง 2 60 3
16 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี 60 3
17 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 60 3
18 32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 60 2
19 32311 การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 60 3
20 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 50 3
21 32447 การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร 75 2
22 41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา 60 3
23 41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด 60 3
24 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป 60 3
25 41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 60 3
26 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก 60 3
27 41321 กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 60 3
28 41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทนประกันภัย 60 3
29 41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง 60 3
30 41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย 60 3
31 41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา 60 3
32 41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ 60 3
33 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ 60 3
34 54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน 90 1
35 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 60 2
36 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน 90 1
37 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย 90 1
38 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 90 1
39 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน 90 1
40 81310 ปรัชญาการเมือง 90 1
41 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 90 1
42 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 90 1
43 82323 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 90 1
44 82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก 90 1
45 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย 90 1

ข้อสอบอัตนัยทั้งฉบับ จำนวน 1 ชุดวิชาคือ

    ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย มีข้อสอบจำนวน 5 ข้อ

หมายเหตุ ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมอนุญาตให้ใช้เครื่องช่วยคำนวณชนิดธรรมดาได้

หัวข้อข่าวอื่นๆ