เตือนความจำ : 16 ต.ค. วันสุดท้ายของการถอนชุดวิชา ภาค 1/57

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2557มีทั้งหมด 440 ชุดวิชา ข้อสอบมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบทั้งฉบับ จำนวน 393 ....

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos

เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือเป็นงานวิจัย ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อม....

อ่านต่อ

สรุปผลการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การประเมินการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเปิด ไทย-ฟิลิปปินส์

สำนักทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการใหบริการและพัฒนางานด้านทะเบียนนักศึกษาและงานด้านการวัดและประเมินผลในระบบทางไกลด้วยความถูกตอง รวดเร็วอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย มีการพัฒนาแนวทางในการป....

อ่านต่อ

ลักษณะของข้อสอบในการสอบไล่ภาค 1/57

ในการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มีทั้งหมด 440 ชุดวิชา ข้อสอบมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบทั้งฉบับ จำนวน ....

อ่านต่อ

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2557

1. การลงทะเบียนเรียนและกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยมีกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ถึง 13 มกราคม 2558 และกำหนดการเปิ....

อ่านต่อ

ผลสอบชุดปรนัยล้วนประกาศวันที่ 18 มิถุนายน

มหาวิทยาลัยเลื่อนการประกาศผลสอบประจำภาคการศึกษา 2/2556 ชุดวิชาที่เป็นข้อสอบแบบปรนัยล้วน จากเดิมประกาศวันที่ 11 มิ.ย เป็นวันที่ 18 มิ.ย. สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านสามารถลงทะเบียนสอบซ่อ....

อ่านต่อ

ฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos

สำนักทะเบียนและวัดผลจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos รายละเอียดดังต่อไปนี้         ....

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอน

สำนักทะเบียนและวัดผลจัดโครงการบริการทางวิชาการให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ....

อ่านต่อ

วันประกาศผลอบรมเข้มพิเศษภาคไล่ 1/56

สำนักทะเบียนและวัดผล ขอแจ้งให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเข้มพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ว่าผลการอบรมเข้มฯ จะประกาศในวันที่ 23 มกราคม 2557....

อ่านต่อ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มสธ.รุ่นที่ 31

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 31) มหาวิทยาลัยกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที....

อ่านต่อ