ตั้งคำถามใหม่
1 ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2557 อ่าน
36,332
2 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos อ่าน
4,776
3 ลักษณะของข้อสอบในการสอบไล่ภาค 1/57 อ่าน
62,031

หมวดคำถามหลัก (คลิกเครื่องหมายบวกเพื่อดูหมวดย่อย)