STOU Connect >การลงทะเบียนเรียน
ตั้งคำถามใหม่ -ขออภัย! ระบบได้แจ้งว่า The transaction log for database 'ORE' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases : หากยังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดแจ้ง Web Admin เพื่อแก้ไขต่อไป

การลงทะเบียนเรียน 32314 ฉบับปรับปรุงเป็น 32414 ภาคการเรียนที่ 2/2555

วันที่: 1 ธันวาคม 55 เวลา 12:34 ถามโดย: tanaong.kensui อ่าน : 489 ครั้ง ตอบ : 1 คำตอบ

รบกวนสอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32314 ฉบับปรับปรุง ที่ระบุไว้ในเอกสารคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ข้อที่ 8 ดังนี้ค่ะ 8. มหาวิทยาลัยขอแก้ไขรหัสชุดวิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ฯ จากรหัสชุดวิชา 32314 เป็นรหัสชุดวิชา 32414 โดยขอให้ดูรายละเอียดชุดวิชาที่ใช้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุง ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จากคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนหน้า 9 แทน จากคำชี้แจงข้างต้นขอเรียนสอบถามดังนี้ค่ะ ที่ดิฉันได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32314 ไปนั้น ดิฉันต้องแก้ไขการลงทะเบียนเรียนใหม่เป็นชุดวิชา 32414 หรือไม่คะ เพราะทั้ง 2 รหัสนี้เป็นคนละวิชากัน วิชา 32314 เป็นวิชา การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 ส่วนวิชา 32414 เป็นวิชา การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษกิจของไทย โดยก่อนหน้านี้ได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่แล้ว ตอบว่าไม่ต้องแก้ไขอะไร เพราะมหาวิทยาลัยรับขึ้นทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไงดิฉันก็ขอทราบรายละเอียดและคำแนะนำด้วยนะคะ เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบกับการเรียนและการสอบค่ะ

คำตอบที่ # 1

เรียน นักศึกษา
       ในรายละเอียดคำชี้แจงลงทะเบียนภาคที่  2/55 แจ้งว่า ชุดวิชาที่มีการปรับปรุงหนังสือขอแก้ไขจากชุดวิชา  32314 เป็นชุดวิชา  32414 แทน ซึ่งกรณีที่คุณลงทะเบียนชุดวิชา  32314 ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด สามารถเรียนและเข้าสอบได้ปกติคะ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
ยินดีให้บริการคะ

ธัญรัตน์ ศรีชนะ ตอบ เมื่อ: 11 ธ.ค. 55 เวลา 13:36

1 คนให้คะแนนคำตอบนี้
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ พอใจมาก