สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ฟรีค่าสมัครและโอนชุดวิชาสำหรับศิษย์เก่าที่จะกลับมาเรียนใหม่

เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบการสถาปนา ๓๘ ปี มหาวิทยาลัยขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับบัณฑิต และ นักศึกษาของ มสธ. ที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษา ทุกหลักสูตร ได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 1,400 บาท และได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชาทุกชุดวิชาทั้งชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วจากหลักสูตรเดิม และโครงการสัมฤทธิบัตร ทั้งนี้ต้องเป็นชุดวิชาที่มีในโครงสร้างหลักสูตรใหม่ที่สมัคร แต่ต้องมีชุดวิชาลงทะเบียนเรียนในการสมัครอย่างน้อย 1 ชุดวิชา สำหรับผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 หรือภาคต้น หรือภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
  1. เคยเป็นนักศึกษาของ มสธ. ทุกหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จ การศึกษา
  2. บัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มสธ.
  3. เคยเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร
สิทธิพิเศษที่ได้รับยกเว้นมีดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 1,400 บาท ประกอบด้วย

   1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท

   1.2 ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท

   1.3 ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียน ประวัตินักศึกษาเหมาจ่าย 100 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการโอนชุดวิชา ชุดวิชาละ 200 บาท

วิธีการขอรับสิทธิ

บัณฑิต มสธ. และ ผู้ที่เคยเป็นนักศึกษา มสธ. ที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้วเนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร หรือผู้เรียนที่ประสงค์จะขอรับสิทธิในโอกาสพิเศษนี้ ต้องดำเนินการดังนี้

1. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อรับสิทธิ โดยคลิกเลือกแบบฟอร์มดังนี้
   1) แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยเป็นนักศึกษามสธ.
   2) แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

2. กรอกใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 หรือภาคต้น หรือภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ภาคใดภาคหนึ่งโดยระบุในใบสมัครฯ ช่องกลุ่มผู้สมัคร โดยให้ทำเครื่องหมาย X ที่ช่อง บัณฑิต มสธ. หรือ เคยเป็นนักศึกษา มสธ. หรือ เป็นนักศึกษา มสธ. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา


ในการส่งใบสมัครมา มสธ. โปรดวงเล็บที่มุมซองว่า "ขอใช้สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียม"

3. ในการสมัครเป็นนักศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา (ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนต้องชำระเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในระเบียบการสมัครฯ)

4. เมื่อท่านได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ท่านจะสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอโอนชุดวิชาเข้าหลักสูตรที่สมัครใหม่ได้ทันที (ชุดวิชาที่ประสงค์จะนำมาโอนต้องสอบผ่านมาแล้ว และชุดวิชาที่สอบผ่านนั้นต้องมีอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่สมัครใหม่) ทั้งนี้ การโอนชุดวิชาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของการสอบประจำภาคการศึกษาพิเศษของปีการศึกษาที่สมัคร

4. ชุดวิชาที่ได้รับการโอน สามารถโอนได้ทั้งชุดวิชาจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร

หมายเหตุ ชุดวิชาที่โอน กรณีเป็นชุดวิชาที่สอบผ่านจากโครงการสัมฤทธิบัตร ต้องสอบผ่านเรียบร้อยแล้วก่อนวันเปิดรับสมัครนักศึกษาของภาคการศึกษาที่สมัคร

สถานที่จำหน่ายระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา   

  1. ร้าน 7-ELEVEN (Book Smile) ทุกสาขา
  2. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
  3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง สุโขทัย อุดรธานี อุบลราชธานี นครสวรรค์ นครนายก เพชรบุรี จันทบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา
  4. ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัย
วิธีการสมัครและการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชานอกเหนือจากที่ได้รับการยกเว้น ให้ศึกษาจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษา หรือคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดในเว็บไซต์ มสธ.

ระยะเวลาการสมัคร
  • ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2560
  • ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 2560
  • ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2561
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Call Center มสธ. โทร. 0 2504 7788
หรือ โทร. 0 2504 7231
Email: re.reoffice@stou.ac.th


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 23 กันยายน 2559   25383

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1