สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

เชิญสมัครเข้ารับการสอนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

ขอเชิญนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมโครงการการสอนปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อนำไปใช้ศึกษาในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติในหลักสูตรปริญญาตรี และเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการสอบ ใช้เวลาในการเรียนจำนวน 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง (9.00-16.00 น.) ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 23, 30 เมษายน 2560 และวันอาทิตย์ที่ 14, 21 และ 28 พฤษภาคม 2560 รวมเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง ที่ห้องประชุมอาคารสัมมนา 2  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี  สอนโดยทีมคณาจารย์ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มีเนื้อหา 10 หน่วย ดังนี้
- เซต   
- ลิมิต การดิฟเฟอเรนชิเอต และการอินทิเกรต
- ระบบจำนวนจริง   
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   
- การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย
- ทฤษฎีความน่าจะเป็น   
- การทดสอบสมมติฐาน
- เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์   
- สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการการสอนปรับพื้นฐาน ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษา มสธ. ระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา 30205, 32201 หรือ 96102 ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เท่านั้น

*เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเสริมความมั่นใจในความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อใช้ในการศึกษาชุดวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ มิใช่เนื้อหาทั้งหมดของชุดวิชา

เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเอกสารประกอบการเรียน 200 บาท (ชำระเงินในการเรียนวันแรก 23 เมษายน 2560)

รับจำนวนจำกัดเพียง 70 คนตามลำดับเท่านั้น ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
ได้ที่ https://goo.gl/forms/cDU01cSXqgJ603Lv1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิชาการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล โทร 02-504-7261-3 ในวันเวลาราชการ

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560   22516

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1