สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos
วันที่ 9 - 10  กรกฎาคม  2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
ที่ รายชื่อ หน่วยงาน
1 อาจารย์ปาริชาติ  มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 อาจารย์จิรัชญา  งามขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3 ผศ.ดร.ชวัลรัตน์  ศรีนวลปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4 อาจารย์พรรณนภา  เขียวน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5 อาจารย์ธนายุ  ภู่วิทยาธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6 ผศ.กาญจนา  เผือกคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8 อาจารย์นภาพร  รัตนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9 ผศ.ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10 อาจารย์พิมพ์แพร  พุทธิชีวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11 อาจารย์พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12 นางสาวปุญญิศา  คีรีเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13 อาจารย์พิศิษฐ์  ชำนาญนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14 อาจารย์ ดร.วรพงศ์  ภูมิบ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15 อาจารย์อิ่มเอิบ  พันสด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16 อาจารย์วัลลีรัตน์  พบคีรี มหาวิทยาลัยมหิดล
17 อาจารย์กนกกรรณ์  ลี้โรจนาประภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
18 อาจารย์ขจรศักดิ์  เขียวน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังเต่า
19 นายเจริญพร  แก้วละเอียด ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์
20 อาจารย์สุภัทรนิตย์  พลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรศิริ
21 อ. หม่อมหลวงปริญญา  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง
22 อาจารย์ปัทมา  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
23 อาจารย์ปัญญธิดา  อัตบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
24 อาจารย์ขนิษฐา  อำนักมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
25 อาจารย์นันทรัตน์  ไพรัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนห้วยยอดโปรดทราบว่าในการอบรมดังกล่าวผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุคมา และในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น.จะมีการทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560   11178

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1